Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-32

ZK-03-2015-32.doc  ZK-03-2015-32pr01.doc  ZK-03-2015-32pr02.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-03-2015-32
NázevDarování silnice III/15226 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. Vranín
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování části silnice III/15226 a pozemků touto silnicí zastavěných v k. ú. Moravské Budějovice a v k.ú. Vranín do vlastnictví města Moravské Budějovice.
Usnesením 0299/04/2014/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnice III/15226 a pozemků těmito úseky silnice zastavěnými z vlastnictví kraje do vlastnictví města s podmínkou, že kraj opraví silnici v rozsahu kvalitní opravy vozovky způsobem vysprávky lokálních výtluků a narušeného podloží a asfaltovým kobercem tloušťky min. 5 cm. Smlouva byla uzavřena dne 24. 7. 2014.
Dle sdělení KSUSV byla silnice v podzimních měsících r. 2014 opravena a je možné přistoupit k uzavření darovací smlouvy. Předmětem daru budou úseky silnice III/15226 včetně součástí a příslušenství v rozsahu km 0,000 - 3,483 a 3,926 - 6,610, celkem se jedná o úseky v délce 6,167 km a dále tyto pozemky: par. č. 4214/10- ost. plocha, silnice, par. č. 5194/1 - ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 4214/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 4219/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 4157/6 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Moravské Budějovice a par. č. 1434 - ost. plocha, silnice a par. č. 1480 - ost. plocha, silnice v k. ú. Vranín, obec Moravské Budějovice. Z podnětu města Moravské Budějovice nechal OM vyhotovit GP na rozdělení pozemku par. č. 4157/6, podle kterého bude předmětem převodu nově oddělený pozemek par. č. 4157/14 - ost. plocha, silnice o výměře ponížené o 222 m2 oproti původní výměře. Původní pozemek par.č. 4157/6 o výměře 222 m2 zůstává Kraji Vysočina, neboť se jedná o pozemek v křižovatce krajských silnic.
OM požádal odbor dopravy a silničního hospodářství o vyřazení výše uvedených úseků silnice ze silniční sítě silnic II. a III. třídy a předložil za tím účelem smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Rozhodnutím ODSH čj. KUJI 17369/2015 ze dne 10. 3. 2015 byly ze silniční sítě silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina vyřazeny dva úseky silnice III/15226, a to první úsek v délce 3, 483 km (od uzlového bodu 2344A00504 p uzlový bod 2344A066) a druhý úsek v délce 2,684 km (uzlový bod 2344A067 do uzlového bodu 2344A068). Toto rozhodnutí je v právní moci a je tedy možné přistoupit k uzavření darovací smlouvy.
Návrh řešení OM navrhuje v souladu se zněním smlouvy o budoucí darovací smlouvě uvedené nemovité věcí darovat z vlastnictví kraje do vlastnictví města Moravské Budějovice.
Podmínka převodu, tj. zveřejnění záměru darovat úseky silnice III/15226 a pozemky těmito úseky zastavěnými, byla splněna, zveřejnění proběhlo ve dnech 18. 4. - 19. 5. 2014. Darované pozemky a úseky silnice budou dodatkem zřizovací listiny vyjmuty z hospodaření KSUSV.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedené úseky silnice III/15226, včetně součástí a příslušenství a pozemky touto silnicí zastavěné z vlastnictví kraje do vlastnictví města Moravské Budějovice a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým budou tyto pozemky a silnice vyjmuty z hospodaření KSUSV.
StanoviskaUsnesením 0399/08/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem úseky silnice III/15226 v rozsahu od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115, tj. staničení km 0,000 - 3,483 a 3,926 - 6,610 se všemi součástmi a příslušenstvím a dále pozemky par. č. 4214/10- ost. plocha, silnice, par. č. 5194/1 - ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 4214/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 4219/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 4157/6 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Moravské Budějovice a par. č. 1434 - ost. plocha, silnice a par. č. 1480 - ost. plocha, silnice v k.ú. Vranín, obec Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2015-33, př. 1.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i ODSH souhlasí s darování úseků silnice III/15226 a pozemků silnicí zastavěných do vlastnictví města Moravské Budějovice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem
* úseky silnice III/15226 v rozsahu od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115, tj. staničení km 0,000 - 3,483 a 3,926 - 6,610 se všemi součástmi a příslušenstvím;
* pozemky par. č. 4214/10- ost. plocha, silnice o výměře 7 860 m2, par. č. 5194/1 - ost. plocha, ost. Komunikace o výměře 50 m2, par. č. 4214/1 - ost. plocha, silnice o výměře 20 712 m2, par. č. 4219/2 - ost. plocha, silnice o výměře 10 434 m2, nově oddělený pozemek par. č. 4157/14 - ost. plocha, silnice o výměře 10 391 m2, oddělený dle GP č. 2635-7347/2015 z pozemku par. č. 4157/6 vše v k. ú. a obci Moravské Budějovice;
* pozemky par. č. 1434 - ost. plocha, silnice o výměře 1 039 m2 a par. č. 1480 - ost. plocha, silnice o výměře 15 700 m2 oba v k. ú. Vranín a obci Moravské Budějovice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice,
schvaluje
dodatek č. 1273 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. září 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz