Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-41

ZK-03-2015-41.doc  ZK-03-2015-41pr01.doc  ZK-03-2015-41pr02.doc  ZK-03-2015-41pr03.doc  ZK-03-2015-41pr04.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-03-2015-41
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení převodu pozemků.
Kraj Vysočina byl investorem stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1 . Po dokončení stavby mostu a přilehlých úseků silnice, po zaměření skutečného provedení stavby a z následně vyhotoveného geometrického plánu v k.ú. Rozsochatec je zřejmé, že se silnice nachází na pozemcích obce Rozsochatec a současně, že část pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, silnice nejsou ve skutečnosti silničními pozemky ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
Návrh řešení Pro možnost sjednocení vlastnictví stavby silnice s vlastnictvím zastavěných pozemků navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky od obce Rozsochatec v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 1. Pro dořešení vlastnictví k pozemkům vedeným v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, silnice, které však ve skutečnosti tvoří veřejnou zeleň navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat do vlastnictví obce Rozsochatec pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 2. Záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 2 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 25. 3. 2015.
Pozemky navržené k darování jsou v současné době v hospodaření KSÚSV. OM proto navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1279 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 3, kterým se předmětné nemovitosti vyjmou z hospodaření příspěvkové organizace.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0510/10/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2015-10, př. 1 z vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec 97, IČ 002 95 647 do vlastnictví Kraje Vysočina, rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2015-10, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec 97, IČ 002 95 647 a schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2015-10, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 1 z vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec 97, IČ 002 95 647 do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 2. z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec 97, IČ 002 95 647;
schvaluje
dodatek č. 1279 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz