Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-17

ZK-03-2015-17.doc  ZK-03-2015-17pr01.doc  ZK-03-2015-17pr02.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-03-2015-17
NázevDarování pozemku v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku zastavěného chodníkem do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé.
Na OM se obrátila obec Nová Ves u Světlé se žádostí o darování pozemku par. č. 1675/3 - ost. plocha, silnice o výměře 230 m2 zastavěného částí chodníku ve vlastnictví obce.
Kraj získal tento pozemek v roce 2001 na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů čj. 3796/2001-9-KM vydaného na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů.
Návrh řešení OM navrhuje požadovaný pozemek převést do vlastnictví obce. Darováním bude sjednoceno vlastnictví pozemku a stavby na pozemku vybudované. Pozemek již neslouží jako silniční a je pro Kraj Vysočinu, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny nepotřebný.
Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně. Bezúplatný převod pozemku je tedy v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.
Podmínka darování, tj. zveřejnění záměru darovat požadovaný pozemek na úřední desce krajského úřadu bude do dne jednání zastupitelstva kraje splněna. Pozemek bude dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmut z hospodaření této organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat požadovaný pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku v hospodaření. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením 0585/11/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1675/3 - ost. plocha, silnice o výměře 230 m2 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec Nová Ves u Světlé do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1675/3 - ost. plocha, silnice o výměře 230 m2 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec Nová Ves u Světlé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé.

KSUSV, cestmistrovství Havlíčkův Brod i ODSH souhlasí s darováním požadovaného pozemku do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1675/3 - ost. plocha, silnice o výměře 230 m2 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec Nová Ves u Světlé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé;
schvaluje
dodatek č. 1262 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-03-2015-17, př. 1
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. září 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz