Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-28

ZK-03-2015-28.doc  ZK-03-2015-28pr01.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-03-2015-28
NázevDarování pozemků - k. ú. Polná
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 297/04/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina a bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 oddělený GP č. 1709-121/2010 z pozemku par. č. 1485/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina pro realizaci stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná . Vzhledem k průtahům v jednání s ČR-ÚZSVM byl pozemek par. č. 1485/3 získán též z vlastnictví města Polná, neboť město pro jednání s ÚZSVM a následně se Státním pozemkovým úřadem mělo lepší pozici.
Výstavba výjezdového stanoviště v Polné nebyla realizována a usnesením 2286/37/2014/RK vzala rada kraje na vědomí ukončení rozšiřování sítě a stavebního zjištění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
Zveřejnění záměru darování pozemků proběhlo ve dnech 4. 2. - 9. 3. 2015.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky získané pro výstavbu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Polné st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2. Pozemky byly získány darem od města Polná pro konkrétní investiční záměr, který se nerealizoval a již se ani realizovat nebude. Pro kraj jsou tyto pozemky v současné době nepotřebné a město Polná je využije pro jiné záměry.
Podmínka převodu nemovitých věcí z vlastnictví kraje, tj. zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu je splněna.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
StanoviskaUsnesením 2286/37/2014/RK rada kraje vzala na vědomí ukončení rozšiřování sítě a stavebního zajištění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kaje Vysočina, příspěvkové organizace, rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2
a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2
a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2
a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. července 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz