Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-04

ZK-03-2015-04.doc  ZK-03-2015-04pr01.doc  ZK-03-2015-04pr02.doc  ZK-03-2015-04pr03.doc  ZK-03-2015-04pr04.doc  ZK-03-2015-04pr05.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-03-2015-04
NázevSmlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením nové Smlouvy o kontokorentním úvěru. Žádost nemocnice je obsažena v materiálu ZK-03-2015-04, př. 1.
Stávající smlouva o kontokorentním úvěru s limitem 30 mil. Kč, jejíž uzavření odsouhlasila rada kraje usnesením č. 0430/09/2014/RK dne 11. 3. 2014, končí dnem 7. 5. 2015. Důvodem žádosti o souhlas s uzavřením nové Smlouvy o kontokorentním úvěru je přetrvávající nepříznivá finanční situace nemocnice, která je i přes navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven v letošním roce současně ovlivněna nárůstem platů ve zdravotnictví.
Nemocnice předložila ke schválení smlouvu o kontokorentním úvěru obsaženou v materiálu ZK-03-2015-04, př. 2. Úvěrové podmínky jsou obsaženy v materiálu ZK-03-2015-04, př. 3 (úvěrové podmínky pro podnikatele a právnické osoby). Všeobecné obchodní podmínky banky jsou obsaženy v materiálu ZK-03-2015-04, př. 4. Zajištění úvěru je navrženo prostřednictvím Smlouvy o ručení dle materiálu ZK-03-2015-04, př. 5.
Smlouva o kontokorentním úvěru je navržena s platností do 5. 5. 2016.
Návrh řešení Podmínky obsažené v předkládaném návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru jsou z hlediska úročení a ceny za úvěr obdobné, jako v případě stávajícího kontokorentního úvěru se stejným limitem:
- úvěrový limit 30 mil. Kč,
- úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou z Indexu O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,45 % p.a., úrokovací období je jeden den,
- cena za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p.a. z nečerpané jistiny úvěru,
- poplatek za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc způsobem podle Sazebníku,
- cena za realizaci úvěru se nesjednává.
Čerpání úvěru je podmíněno předložením Smlouvy o ručení Kraje Vysočina.
Odbor zdravotnictví doporučil radě kraje:
- souhlasit s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru pro nemocnici dle materiálů ZK-03-2015-04, př. 2, ZK-03-2015-04, př. 3 a ZK-03-2015-04, př. 4,
- uložit ředitelce nemocnice zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití,
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu
ZK-03-2015-04, př. 5.
Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě.
O uzavření smlouvy o ručení (převzetí ručitelského závazku) je příslušné dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodnout zastupitelstvo kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 0559/11/2015/RK na 11. zasedání rady kraje dne 31. 3. 2015.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu ZK-03-2015-04, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz