Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-77

ZK-03-2015-77.doc  ZK-03-2015-77pr01.xls  ZK-03-2015-77pr02.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-03-2015-77
NázevVyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
Zpracoval T. Prokešová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál obsahuje konečné výsledky hlasování veřejné ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014, návrh na ocenění jednotlivých vítězných počinů.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0560/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 schválilo realizaci 11. ročníku ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014. Cílem ankety je propagovat kulturní dění v našem regionu, upozornit na širokou žánrovou škálu kulturních akcí, které oslovují občany, a poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje. Zlatá jeřabina dokládá zájem veřejnosti o kulturu stejně jako obnovu kulturních památek v kraji.
Kategorie ankety:
1. Kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty, apod.)
2. Péče o kulturní dědictví (obnova nebo oživení památek, apod.)
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyzval prostřednictvím e-mailové zprávy zástupce měst a obcí, neziskových organizací na úseku kultury, turistických a informačních center, knihoven, muzeí a galerií na Vysočině a NNO Kraje Vysočina k nominaci kulturních počinů. Na základě došlých nominačních návrhů byl odbornou pracovní skupinou sestaven seznam třiceti kulturních počinů z obou kategorií, který byl zveřejněn v tisku a na internetových stránkách Kraje Vysočina.
Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2014 probíhalo od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015, a to elektronicky na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz/pocinroku a prostřednictvím originálních písemných hlasovacích lístků uveřejněných v únorových novinách Kraj Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 7406 platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 3759 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví 3647 hlasů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii bude poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo.
Předání ocenění vítězům ankety se uskuteční dne 28. 5. 2015 v prostorách historického sálu v Hotelu Zámek Valeč. Mediálním partnerem ankety je Český rozhlas Region - Vysočina.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 4. 2015 usnesením č. 0746/13/2015/RK vzala na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014, viz materiál ZK-03-2015-77, př. 1, schválila provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura, rozhodla o poskytnutí finančního daru vítězným subjektům, na základě vzorové darovací smlouvy, a dále doporučila zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu ZK-03-2015-77, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu ZK-03-2015-77, př. 2. Udělování cen kraje je podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomocně vyhrazeno zastupitelstvu kraje, z tohoto důvodu je materiál předkládán k projednání zastupitelstvu kraje. Udělení ceny kraje se osvědčuje diplomem a plaketou.
Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním 11. ročníku ankety Zlatá jeřabina jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015.
StanoviskaEkonomický odbor: nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s výdaji spojenými s 11. ročníkem ankety Zlatá jeřabina.

Odbor informatiky: Z webového hlasování Zlatá jeřabina 2014 bylo vyřazeno celkem 57 hlasů (z celkového počtu 7 463 platných hlasů) a to na základě analýzy údajů, kterými se identifikuje webový klient hlasující osoby. Dle námi analyzovaných atributů (identická IP adresa, verze operačního systému, prohlížeče a jeho vykreslovacího jádra) šlo v případě těchto hlasů o nedovolené opakované hlasování.
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01314.

Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 21. 4. 2015 projednala a usnesením č. 0746/13/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu ZK-03-2015-77, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu ZK-03-2015-77, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz