Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-23

ZK-03-2015-23.doc  ZK-03-2015-23pr01.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-03-2015-23
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení zastupitelstva kraje spočívající ve změně rozsahu vykupovaných pozemků.
Usnesením č. 0161/03/2008/ZK ze dne 18. 9. 2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2008-24, př. 1upr1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy. Materiál ZK-03-2008-24, př. 1upr1 uvádí konkrétní vlastníky dle tehdejších údajů katastru nemovitostí ke dni schválení v zastupitelstvu kraje.
Usneseními 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK zastupitelstvo kraje postupně rozhodlo změnit předchozí usnesení tak, že byli nahrazování původní vlastníci vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni této aktualizace.
Usnesením č. 0512/06/2014/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2008-24, př. 1upr1 se ruší pozemky na LV 89 v k.ú. Hluboké a zároveň zmocnilo radu kraje schválením změny cen nabývaných pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných pozemků schválených zastupitelstvem kraje.
Všichni vlastníci pozemků uvedených v materiálu ZK-03-2008-24, př. 1upr1 byly osloveni a požádáni o prodej. V případě, že se neozvali, byli osloveni opakovaně. Protože se část pozemků nepovedlo do vlastnictví kraje vykoupit a navíc oproti roku 2007 došlo ke změně oceňovacích předpisů, navrhuje OM tento materiál ukončit a to tak, že materiál
ZK-03-2008-24, př. 1upr1 bude nahrazen materiálem ZK-03-2015-23, př. 1. Tento materiál obsahuje pouze pozemky, které se do vlastnictví kraje podařilo kupními smlouvami nabýt.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu výše uvedeného usnesení tak, že původní seznam nabývaných pozemků (ZK-03-2008-24, př. 1upr1) bude nahrazen novým materiálem ZK-03-2015-23, př. 1, který obsahuje pouze vykoupené pozemky. Tím bude možné uzavřít do této doby realizované výkupy a usnesení ZK.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0161/03/2008/ZK dle výše uvedeného materiálu.
StanoviskaUsnesením č. 0727/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK tak, že materiál ZK-03-2008-24, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem RK-13-2015-45, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK tak, že materiál ZK-03-2008-24, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz