Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-47

ZK-03-2015-47.doc  ZK-03-2015-47pr01.xls  ZK-03-2015-47pr02.xls  ZK-03-2015-47pr03.xls  ZK-03-2015-47pr04.doc  ZK-03-2015-47pr05.doc  ZK-03-2015-47pr06.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-03-2015-47
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává koupi a přijetí daru pozemků zastavěných silnicí III/03828 v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky do vlastnictví kraje a darování pozemků nacházejících se mimo těleso silnice z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) nechal v roce 2013 vyhotovit geometrický plán
č. 173,146-85/2013 v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky, kterým došlo k zaměření části silnice III/03828 v úseku mezi Cerekvičkou a Rosicemi.
Usnesením č. 1484/25/2014/RK ze dne 26. 8. 2014 rada kraje rozhodla:
* zahájit jednání s vlastníky o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2014-10, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2;
* zahájit jednání s obcí Cerekvička-Rosice o darování pozemků dle materiálu
RK-25-2014-10, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Od 1. 1. 2015 však na základě cenového výměru Ministerstva financí ČR č. 1/2015 došlo ke změně minimální kupní ceny za pozemky zastavěné silnicemi III. třídy ze 40 Kč/m2 na 50 Kč/m2.
OM všem vlastníkům pozemků zastavěných silnicí III/03828 dle výše uvedeného geometrického plánu zaslal návrhy kupních smluv a obci návrhy darovacích smluv.
Koupě některých pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky již byla schválena usnesením č. 0100/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015.
Obec a další část vlastníků se zaslanými návrhy smluv souhlasila. Soupis pozemků, jejichž vlastníci s odprodejem souhlasili, je uveden v materiálu ZK-03-2015-47, př. 1, soupis pozemků navržených k vzájemnému darování je uveden v materiálech ZK-03-2015-47, př. 2 a ZK-03-2015-47, př. 3.
Návrh řešení OM navrhuje pozemky, jejichž vlastníci souhlasí s prodejem za navrženou kupní cenu, vykoupit a sjednotit tak vlastnictví stavby silnice III/03828 a pozemků touto stavbou zastavěných. OM zároveň navrhuje vzájemně si darovat pozemky mezi obcí a krajem.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálů
ZK-03-2015-47, př. 1 a ZK-03-2015-47, př. 2 do vlastnictví kraje a převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2015-47, př. 3 do vlastnictví obce.
StanoviskaUsnesením č. 0785/14/2015/RK za dne 28. 4. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2015-33, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-14-2015-33, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu RK-14-2015-33, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2015-47, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2015-47, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2015-47, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
schvaluje
* dodatek č. 1281 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-47, př. 4;
* dodatek č. 1282 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-47, př. 5
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz