Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-06

ZK-03-2015-06.doc  ZK-03-2015-06pr01.doc  ZK-03-2015-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-03-2015-06
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina byl dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0560/07/2014/ZK schválen rozpočet kraje. Na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná byly alokovány prostředky v celkové výši 6 000 000 Kč. Tyto prostředky jsou plánovány na finanční příspěvek Krajskému sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina (dále jen Krajské sdružení SDH ) a na příspěvky obcím kraje na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2015. O poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení SDH ve výši 1 700 000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 24. 3. 2014 usnesením č. 0068/02/2015/ZK. Nyní na kapitole zbývá k rozdělení 4 300 000 Kč.
Návrh řešení Navrhuje se rozdělit částku 4 300 000 Kč na základě vyhlášeného dotačního programu pro obce Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 . Dotace dle těchto zásad se navrhuje poskytnout obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany (JPO) obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2015. O dotaci budou moci žádat obce zřizující JPO s územní působností nebo JPO s místní působností vybavenou cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS). Dotace bude poskytována diferencovaně a její maximální výše pro jednotlivé obce je navržena s ohledem na kategorii její JPO (ZK-03-2015-06, př. 1).
V minulých letech byla vyplácena dotace vybraným obcím na akceschopnost jednotek SDH automaticky na základě zásad zastupitelstva kraje, aniž o ni musely žádat. Od letošního roku, v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, již tímto způsobem dotaci poskytovat nelze. Musí být vyhlášen dotační program a obce si musí ve stanoveném termínu o dotaci požádat. Následně pak bude s úspěšnými žadateli uzavřena veřejnoprávní smlouva a po předložení závěrečné zprávy poskytnuta dotace. Předložený návrh zásad tyto nové podmínky zohledňuje. Nově proto zásady obsahují formulář žádosti a vzorovou smlouvu. Účel, na který budou moci obce dotaci využít, zůstává nezměněn, rovněž tak okruh potencionálních příjemců, kteří budou moci o dotaci žádat. Celková výše dotace určená na akceschopnost JPO obcí je stejná jako v roce 2014. Změny, které byly provedeny v zásadách, jsou vyznačeny v materiálu ZK-03-2015-06, př. 2.
StanoviskaRada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje usnesením č. 0694/13/2015/RK schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 dle materiálu RK-13-2015-13, př. 1.

Legislativní výbor:
Stanovisko legislativního výboru bude předloženo na jednání zastupitelstva kraje.

Odbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID ZZ01311 - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015.

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina usnesení č. 07/02/2015/BK doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje pro poskytování příspěvků obcím kraje na akceschopnost zásahových jednotek v roce 2015.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 dle materiálu ZK-03-2015-06, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz