Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-19

ZK-03-2015-19.doc  ZK-03-2015-19pr01.xls  ZK-03-2015-19pr02.doc  ZK-03-2015-19pr03.xls  ZK-03-2015-19pr04.pdf  ZK-03-2015-19pr04a.pdf  ZK-03-2015-19pr04b.pdf  ZK-03-2015-19pr04c.pdf  ZK-03-2015-19pr05.doc  ZK-03-2015-19pr06.doc  ZK-03-2015-19pr07.doc  ZK-03-2015-19pr08.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-03-2015-19
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rybníček u Habrů
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rybníček u Habrů.
V roce 2014 byl odboru majetkovému od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod, doručen GP č. 79-695/2011 zaměřující část krajské silnice III/3454 v k. ú. Rybníček u Habrů a obci Rybníček, s žádostí o majetkoprávní vypořádání dle tohoto GP.
V roce 2015 byla OM doručena žádost obce Rybníček o darování pozemků pod chodníky dle GP č. 85-1295/2012 a 78-1316/2011 na základě uzavřené Smlouvy budoucí darovací mezi Krajem Vysočina a Obcí Rybníček. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 0109/02/2011 ze dne 23. 3. 2015.
Odbor majetkový geometrické plány prostudoval a zjistil, že dle GP č. 79-695/2011 se část silnice III/3454 nachází:
1) na pozemcích fyzických osob (odbor majetkový vlastníky oslovil s nabídkou výkupu pozemků do vlastnictví kraje. Vlastník jednoho dotčeného pozemku s jeho prodejem souhlasí za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2. Výkup dalšího pozemku nelze prozatím realizovat z důvodu, že je ve vlastnictví dvaceti spoluvlastníků s bydlišti po celé ČR. Převážná část z nich na nabídku výkupu nereaguje)
2) na pozemku obce Rybníček (obec souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví kraje)
3) na pozemku ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (souhlasí s bezúplatným převodem do vlastnictví kraje)
a dále OM zjistil, že zde existují pozemky ve vlastnictví kraje, které jsou pro kraj i majetkového správce silničních pozemků - KSÚSV, zbytné (pozemky byly nabídnuty obci Rybníček, ta s převodem do svého vlastnictví souhlasí).
Zbývající dva GP zaměřují části krajského pozemku par. č. 880/1, zastavěné chodníky.
Seznam všech zmíněných pozemků je obsahem materiálů ZK-03-2015-19, př. 1, 2, 3.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje:
1) rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 79-695/2011, 85-1295/2012
a 78-1316/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček. Darování nemovitých věcí do vlastnictví obce je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky nebudou využívány komerčně
2) rozhodnout nabýt darem pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina
3) rozhodnout nabýt úplatným převodem pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 50 Kč/m2.
4) rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 3 z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy. V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Záměr darování pozemků byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 8. 4. 2015 až 11. 5. 2015.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek z vlastnictví obce do vlastnictví kraje, převést darem pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce, úplatně nabýt pozemek do vlastnictví kraje od fyzické osoby a bezúplatně nabýt pozemek z vlastnictví státu.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje svým usnesením č. 0647/12/2015/RK ze dne 7. 4. 2015 darovat pozemky do vlastnictví obce Rybníček, nabýt darem pozemek od obce Rybníček, nabýt úplatně pozemek od aktuálního vlastníka za 50 Kč/m2 a nabýt bezúplatně pozemek z ČR - ÚZSVM. Současně tímto usnesením rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček.

KSÚSV i ODSH souhlasí s návrhem usnesení
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 79-695/2011, 85-1295/2012
a 78-1316/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček;
* nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina;
* úplatně nabýt nově oddělený pozemky dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
* bezúplatně nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 3 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha IČ 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 5;
* dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 6;
* dodatek č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 7;
* dodatek č. 1267 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 8.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz