Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015, které se bude konat dne 12.05.2015 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2015
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
5. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2015
6. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
9. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
10. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
12. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Nová Buková
15. Darování pozemků v k. ú. a obci Netín
16. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
17. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
18. Koupě pozemků v k. ú. Chotěboř a v k. ú. Horní Paseka
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rybníček u Habrů
20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3491 Chlumek - průjezdní úsek
21. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0358/05/2009/ZK
22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
24. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/
25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0374/05/2010/ZK
27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0190/03/2010/ZK
28. Darování pozemků - k. ú. Polná
29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Střítež u Bukova
30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
31. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
32. Darování silnice III/15226 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. Vranín
33. Darování pozemků v k. ú. Přáslavice a obci Samšín
34. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
35. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Číhošť
36. Majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k. ú. a obci Číhalín
37. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nabytí pozemků
38. Výkup pozemků v k. ú. Vlčetín a obci Žirovnice
39. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
40. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
44. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
45. Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Louka u Jemnice
46. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
47. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
48. Majetkoprávní příprava - návrh vypořádání pozemků a staveb po ukončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
49. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
50. Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
51. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3483 Větrný Jeníkov - průjezdní úsek
52. Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
53. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 128-013
54. Prodej pozemků v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis
55. Přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
56. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
57. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
58. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Číměř nad Jihlavou
59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
60. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
61. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
62. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
66. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 a změna závazných ukazatelů u orga
68. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
69. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
70. Změny ve školském rejstříku
71. Změny ve zřizovacích listinách
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
73. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
75. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
76. Fond Vysočiny - projekt FV00972.0031
77. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
78. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015
79. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
80. Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
81. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
83. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
84. Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
85. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
86. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
87. Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
88. Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
89. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
90. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
91. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
92. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
93. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
94. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
95. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz