Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-68

ZK-03-2015-68.doc  ZK-03-2015-68pr01.pdf  ZK-03-2015-68pr02.pdf  ZK-03-2015-68pr03.pdf
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-03-2015-68
NázevFOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
Zpracoval I. Mach, P. Horký
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Sportoviště 2015. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2015 dne 27. 1. 2015 usnesením
č. 0054/01/2015/ZK vyhlásilo grantový program Sportoviště 2015. Celkový objem finančních prostředků grantového programu Sportoviště 2015 je 3 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 103 žádostí, z toho 25 žádostí bylo navrženo řídícím výborem k vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 78 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Členové řídícího výboru navrhli k poskytnutí dotace 64 žádostí v celkovém objemu 3 000 000 Kč. Zůstatek alokace je 0 Kč.
Návrh řešení Předkladatel v souladu s usnesením Řídícího výboru grantového programu Sportoviště 2015 navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu
ZK-03-2015-68, př. 1. Subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-68, př. 2 řídící výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení či byly řídicím výborem z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.
Současně předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídícím výborem, dle materiálu ZK-03-2015, př. 3.
Podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrole jejich využití.
StanoviskaRada Kraje Vysočina usnesením č. 0770/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
RK-14-2015-17, př. 3;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2015-17, př. 6;
* rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
RK-14-2015-17, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-68, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-68, př. 3;
* neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-68, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz