Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-87

ZK-03-2015-87.doc  ZK-03-2015-87pr01.doc  ZK-03-2015-87pr02.pdf
Číslo materiálu87
Číslo jednacíZK-03-2015-87
NázevPříprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
Zpracoval S. Lemperová, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP ) v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech.
V rámci OPŽP je specifický cíl 4.4 zaměřen na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ ) v rámci přípravy na nové plánovací období vybral projekty, které by bylo vhodné v rámci specifického cíle 4.4 realizovat. OŽPZ ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje (dále jen ORR ) zpracoval seznam projektů včetně stručného popisu a předpokládaného harmonogramu realizace, který je uveden v materiálu ZK-03-2015-87, př. 1.
Na základě zkušeností z minulých let lze předpokládat, že výzvy v OPŽP budou vyhlášeny krátce a pro předložení projektové žádosti bude vyžadováno, aby byla zpracovaná projektová dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace (zejména prováděcí dokumentace konkrétních opatření) následně bude součástí projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OPŽP.
Pro přípravu projektů byla zpracována projektová fiše dle materiálu ZK-03-2015-87, př. 2.
Návrh řešení OŽPZ navrhuje, aby kraj přistoupil k revitalizaci zeleně v areálu parků příspěvkových organizací, konkrétně u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, Domova důchodců Onšov, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře (druhá etapa), Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, protože stav těchto parků, zejména v nich rostoucích vzrostlých stromů, se postupem času rychle horší (staré stromy odumírají nebo vykazují závažné defekty). Některé z areálů jsou i památkově chráněny, což péči mírně komplikuje . U Dětského domova Nová Ves u Chotěboře se jedná o navázání na provedenou první etapu, a to realizací opatření na ploše, která je nyní v majetku kraje avšak při přípravě první etapy ještě nebyla vlastnicky vyřešena a nešlo ji proto do OPŽP zařadit. Dále OŽPZ navrhuje, aby kraj přistoupil k vytvoření funkčních zahrad u příspěvkových organizací Gymnázium Havlíčkův Brod, Střední průmyslová škola Třebíč a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, revitalizací stávajících ploch školních zahrad, kde stávající plochy nezabezpečují potřebné funkce (kvalita prostředí, zlepšování mikroklimatu - snižování prašnosti a hlučnosti apod., estetické funkce, odpočinkové a výukové prostory apod.).
Předpokládáme, že uvedená opatření bude možné podpořit z OPŽP. Souběžně avšak mimo OPŽP je pak možno prověřit řešení problémů, které nejsou uznatelnými náklady OPŽP - stavební prvky, cesty, mobiliář apod.
Pro zajištění připravenosti projektů do OPŽP Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 4. 2015 usnesením 0806/14/2015/RK schválila přípravu projektů uvedených v materiálu ZK-03-2015-87, př. 1. a doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 0,75 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů uvedených v materiálu ZK-03-2015-87, př. 1 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu. Jedná se zatím jen o finanční prostředky na projektovou přípravu s tím, že na základě zpracovaných podkladů bude zřejmá finanční náročnost realizace a ta bude opět předložena zastupitelstvu ke schválení.
Na přípravě projektů z této oblasti budou spolupracovat především OŽPZ a ORR. Nezbytná je rovněž součinnost se zřizovatelskými odbory dotčených příspěvkových organizací Kraje Vysočina tj. odborem školství, mládeže a sportu, odborem sociálních věcí a odborem majetkovým (účelnost řešení apod.).
StanoviskaRada Kraje Vysočina usnesením 0806/14/2015/RK dne 28. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 750 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Grémium ředitele nemá připomínky k návrhu usnesení.
Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu kraje na roky 2015 - 2017. Rozpočet pro Kraj Vysočina se, dle předložené projektové fiše, předpokládá ve výši 750 000 Kč, z toho samotné spolufinancování by mělo být ve výši 150 000 Kč.
Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým zařazením parků v Onšově a v Nových Syrovicích. Vzhledem k bezpečnosti návštěvníků parků považujeme realizaci navrženého projektu za potřebnou. Při jeho přípravě žádáme o vysokou pozornost věnovanou posuzování perspektivnosti stromů, aby nedošlo k zachování stromů, které budou krátce po ukončení projektu poškozeny v důsledku špatného stavu anebo budou vyžadovat další revitalizaci.
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s realizací projektů na založení či obnovu parků v areálech čtyř uvedených středních škol. Lze předpokládat, že středoškolské vzdělávání bude v objektech zajišťováno dlouhodobě. V současné době probíhá v gesci MPSV reforma zajišťování péče o děti mimo rodinu, která se dotýká i dětských domovů. Koncepce změn a jejich realizace spadá mimo gesci OŠMS i MŠMT. Zachování poskytování (ústavní) péče pro děti a mládež v prostorách Dětského domova Nová Ves u Chotěboře je sice nyní pravděpodobné, avšak dlouhodobě jej nelze zaručit.
Odbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 750 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost OŽPZ, ORR
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz