Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-37

ZK-03-2015-37.doc  ZK-03-2015-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-03-2015-37
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nabytí pozemků
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření darovací smlouvy na pozemky tvořící trvalý zábor stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792.
Kraj Vysočina bude investorem celkové rekonstrukce silnice II/379 v kategorii S7,5/60 v úseku začínajícím za samotou Rasovna koncem vyprojektované silnice v rámci stavby Sil. II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat a končícím před křižovatkou se silnicí III/3792. Celková délka rekonstruované komunikace je 2335 m. Stávající vozovka je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. V rámci celkové rekonstrukce bude stávající vozovka rozebrána a nahrazena novou konstrukcí. Součástí stavby bude i most přes Bílý potok a přeložka potoka o délce 115 m. Dle zpracované projektové dokumentace je součástí trvalého záboru výše uvedené stavby i dle geometrického plánu č. 2059-2/2013 z par. č. 2488/1 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 2488/30 - lesní pozemek o výměře 185 m2 a pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 2470 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2, oba v k.ú. Velká Bíteš, které vlastní město Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČ 002 95 647.
Návrh řešení Pro možnost pokračování v majetkoprávní přípravě výše uvedené akce kraje, navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina od města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČ 002 95 647 dle geometrického plánu č. 2059-2/2013 z par. č. 2488/1 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 2488/30 - lesní pozemek o výměře 185 m2 a pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 2470 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2, oba v k. ú. Velká Bíteš.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0642/12/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2488/30 - lesní pozemek o výměře 185 m2 dle geometrického plánu č. 2059-2/2013 oddělený z pozemku par. č. 2488/1 a pozemek par. č. 2470 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2, oba v k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČ 002 95 647 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2488/30 - lesní pozemek o výměře 185 m2 dle geometrického plánu č. 2059-2/2013 oddělený z pozemku par. č. 2488/1 a pozemek par. č. 2470 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2, oba v k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01,
IČ 002 95 647 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz