Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-36

ZK-03-2015-36.doc  ZK-03-2015-36pr01.doc  ZK-03-2015-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-03-2015-36
NázevMajetkoprávní vypořádání částí pozemků v k. ú. a obci Číhalín
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemný převod částí pozemků v k. ú. a obci Číhalín.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Číhalín o vzájemné majetkoprávní vypořádání, dle geometrického plánu č. 295-6301/2014. Obec Číhalín dle tohoto GP a žádosti obce by měla zájem získat pozemky pod chodníky a Kraj Vysočina by měl nabýt pozemky pod silnicí.
Nově utvořený díl b o výměře 678 m2 se slučuje do pozemku par. č. 1442/8, LV 10001 a měl by přejít do majetku obce Číhalín. Nově utvořený díl d o výměře 17 m2 se slučuje do pozemku par. č. 1458/2, LV 123 a měl by přejít do majetku Kraje Vysočina. Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. a obci Číhalín. Geometrický plán není v katastru nemovitostí doposud zapsán.
Pozemky (původní) jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat dle geometrického plánu č. 295-6301/2014 nově utvořený díl b o výměře 678 m2 do vlastnictví obce Číhalín, který se slučuje do pozemku par. č. 1442/8 a naopak nabýt darem díl d o výměře 17 m2, který se slučuje do pozemku par. č. 1458/2, vše v k. ú. a obci Číhalín. Do majetku obce Číhalín přejde pozemek pod chodníkem a do majetku Kraje Vysočina přejde pozemek pod silnicí.
Záměr darovat výše uvedený pozemek dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu byl ke dni konání tohoto jednání zastupitelstva kraje splněn.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem a nabýt darem předmětné pozemky a schválit dodatek Zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se vzájemným darováním souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství se vzájemným darováním souhlasí.

Usnesením č. 0464/09/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat pozemek, dle geometrického plánu č. 295-6301/2014, nově utvořený díl b o výměře 678 m2 do vlastnictví obce Číhalín a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemném darování.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem dle geometrického plánu č. 295-6301/2014 nově utvořený díl b o výměře 678 m2, který byl oddělen z pozemku par. č. 1458/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1442/8, vše v k. ú. a obci Číhalín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
* nabýt darem dle geometrického plánu č. 295-6301/2014 nově utvořený díl d o výměře 17 m2, který byl oddělen z pozemku par. č. 1442/8 a slučuje se do pozemku par. č. 1458/2, vše v k. ú. a obci Číhalín, z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 1276 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-36, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz