Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-30

ZK-03-2015-30.doc  ZK-03-2015-30pr01.pdf  ZK-03-2015-30pr02.doc  ZK-03-2015-30pr03.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-03-2015-30
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončené rekonstrukci povrchů a modernizaci silnice III/35420.
V souvislosti s uvedenou stavbou bylo již provedeno majetkoprávní vypořádání pozemků, a to kromě pozemku par. č. 1612/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, na kterém je situovaná silnice III/35420. Tento pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vzhledem k tomu, že přes silnici III/35420 vede železniční trať, bylo nutno ze strany vlastníka - ČR, vypracovat geometrický plán č. 211-17/2014 pro rozdělení pozemku. Následně byl oddělený pozemek par. č. 1612/3 předán k hospodaření s majetkem státu Správě železniční a dopravní cesty. Nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal smlouvu o bezúplatném převodu oddělených pozemků par. č. 1612/2 a par. č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, které jsou zastavěny výše uvedenou silnicí III. třídy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 1612/2 a par. č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-30, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje předmětné pozemky a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0730/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 1612/2 a par. č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-13-2015-50, př. 1.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 1612/2 a par. č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-30, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1271 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-30, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz