Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-90

ZK-03-2015-90.doc  ZK-03-2015-90pr01.doc
Číslo materiálu90
Číslo jednacíZK-03-2015-90
NázevFOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 určeného pro neziskové organizace, obce a školy s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0551/07/2014/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 (dále jen Program ). Program obsahuje řadu opatření, jejichž realizátorem by měly být, vedle Kraje Vysočina, Policie ČR, obcí a škol, i neziskové organizace Kraje Vysočina, působící v oblasti prevence kriminality. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizace, jejichž činnost je hrazena ze získaných prostředků, byla i opatření v Programu, na jejichž plnění se neziskové organizace budou podílet, formulována ve smyslu podpory jejich činnosti zaměřené na konkrétní projekty prevence kriminality.
Při plnění těchto opatření půjde zejména o odbornou práci s pachateli a potenciálními pachateli trestných činů, oběťmi a potenciálními obětmi trestných činů, pro kterou nemá Kraj Vysočina odborné pracovníky ani prostředky. Jedním ze zdrojů financování projektů prevence kriminality a podpory činnosti organizací a institucí v této oblasti je i Fond Vysočiny.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015 (příloha č. ZK-03-2015-90, př. 1) v objemu 1,3 mil. Kč na podporu plnění opatření obsažených v Programu.
Podpora je určena neziskovým organizacím, obcím a školám Kraje Vysočina. Realizací projektů z oblasti sociální prevence je sledováno snížení (omezení) trestné činnosti páchané na seniorech, pod vlivem alkoholu, násilné trestné činnosti, trestné činnosti spojené počítačovou kriminalitou, trestné činnosti spojené s majetkovými a úvěrovými podvody ad. Cílem je také motivace k práci s recidivisty, občany vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, nepřizpůsobivými obyvateli a k pomoci obětem trestných činů.
Projekty sociální prevence zahrnují aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.

Ve srovnání s grantovým programem vyhlášeným v roce 2014 nedochází k zásadním změnám. V souladu s Programem je změněn okruh opatření, na jejichž plnění budou zaměřeny projekty, dále jsou upřesněny neuznatelné a uznatelné výdaje a termíny pro předkládání žádostí.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01312.

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina:
Doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015

Rada Kraje Vysočina:
Rada kraje dne 21. 4. 2015 usnesením č. 0692/13/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015 dle materiálu RK-13-2015-10, př. 1. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015 dle materiálu ZK-03-2015-90, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2015 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a STAN -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2015 ;
* garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2015 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz