Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-86

ZK-03-2015-86.doc  ZK-03-2015-86pr01.pdf  ZK-03-2015-86pr02.pdf  ZK-03-2015-86pr03.pdf  ZK-03-2015-86pr04.pdf  ZK-03-2015-86pr05.pdf  ZK-03-2015-86pr06.pdf
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-03-2015-86
NázevFOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpracoval E. Navrátilová, M. Křížek
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2015 usnesením č. 0057/01/2015/ZK vyhlásilo grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Životní prostředí 2015. Alokace grantového programu činila 1 800 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno 51 žádostí (po vyloučení duplicitních podání). 9 žádostí nesplnilo administrativní soulad s výzvou k předkládání projektů. Z důvodu podvisu Řídící výbor (ŘV) rozhodl, že 3 z těchto žádostí vrátí do hodnocení dotace (žadatel překročil požadavek na maximální výši dotace, nesplnil požadavek na spoluúčast 25 % nákladů), ve výsledku tedy bylo hodnoceno 45 žádostí. Z důvodu podvisu se hodnotitelé shodli, že nemá význam bodovat, protože přiřazené body by neměly vliv na pořadí žádostí a u žádostí posoudili pouze soulad se základními kritérii. ŘV přiznal dotaci pro 41 žádostí podpořit v plné výši, pro 3 žádosti ve zkrácené výši a jedné žádosti dotaci nepřiznal z důvodu nesouladu se základními kritérii Výzvy. ŘV z grantového programu vyřadil 7 žádostí o poskytnutí dotace (4 neposkytla dotaci RK a 3 jsou předloženy k neposkytnutí dotace do ZK). Celkem je navrženo k podpoře 44 žádostí (34 schválila RK a 10 je předloženo ke schválení do ZK) za 1 629 896 Kč.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-03-2015-86, př. 1, poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-86, př. 2 a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-03-2015-86, př. 3.
Na vědomí předkládáme zastupitelstvu kraje v materiálu ZK-03-2015-86, př. 4 přehled nepodpořených žádostí radou kraje, v materiálu ZK-03-2015-86, př. 5 přehled podpořených žádostí radou kraje a přehled uzavřených smluv o poskytnutí dotace rada kraje v materiálu ZK-03-2015-86, př. 6.
Poskytnutí dotace podpoří naplňování cílů Koncepce EVVO Kraje Vysočina, Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a Programu ke zlepšení kvality ovzduší.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Usnesením č. 0805/14/2015/RK rada kraje rozhodla
* neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-14-2015-50, př. 1;
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-50, př. 2;
* uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2015-50, př. 3;
a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout
* neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-14-2015-50, př. 4,
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-50, př. 5
* uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2015-50, př. 6.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-03-2015-86, př. 1;
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-86, př. 2;
* uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2015-86, př. 3;
bere na vědomí
* přehled neposkytnutých dotací radou kraje subjektům dle ZK-03-2015-86, př. 4;
* přehled poskytnutých dotací radou kraje subjektům dle ZK-03-2015-86, př. 5;
* přehled uzavřených smluv o poskytnutí dotace dle ZK-03-2015-86, př. 6.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 05. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz