Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-93

ZK-03-2015-93.doc  ZK-03-2015-93pr01.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíZK-03-2015-93
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
Zpracoval I. Hájková, J. Jež
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti s maximální dotací 200 tis. Kč na jeden projekt. Grantový program je jedním z nástrojů realizace Regionální inovační strategie (RIS) Kraje Vysočina. Inovační voucher slouží k podpoře spolupráce podnikatelského subjektu a výzkumného pracoviště, kde má být na zakázku podnikatelského subjektu inovován produkt, proces, služba apod., kterou podnikatelský subjekt nemůže z důvodu např. nedostatku vybavení, znalostí apod. provést sám. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 2 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů dle materiálu ZK-03-2015-93, př. 1.
Upřednostňována bude spolupráce na produktových inovacích s vědeckovýzkumnými subjekty z Kraje Vysočina, v odvětvích definovaných RIS jako odvětví s největším inovačním potenciálem v kraji a s rychlým uvedením výsledků projektu do praxe.
StanoviskaStanovisko Rady Kraje Vysočina:
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0813/14/2015/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Inovační vouchery 2015 dle materiálu RK-14-2015-58, př. 1 ).

Stanovisko Výboru regionálního rozvoje:
Výbor regionálního rozvoje na svém jednání dne 20. 4. 2015 usnesením č. 18/03/2015/Vrr doporučil zastupitelstvu kraje navrhované usnesení ( Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Inovační vouchery 2015 dle materiálu Vrr-03-2015-05b př. 1 ).

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01325.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Inovační vouchery 2015 dle materiálu ZK-03-2015-93, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Inovační vouchery 2015 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a STAN -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Inovační vouchery 2015 ;
* garantem grantového programu Inovační vouchery 2015 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz