Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-35

ZK-03-2015-35.doc  ZK-03-2015-35pr01.doc  ZK-03-2015-35pr02.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-03-2015-35
NázevDarování částí pozemku v k. ú. a obci Číhošť
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod částí pozemku obci Číhošť.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Číhošť o majetkoprávní vypořádání dle geometrického plánu č. 264-55/2014 nově utvořených dílů a o výměře 155 m2, b o výměře 153 m2 a c o výměře 262 m2. Tyto díly byly odděleny z pozemku par. č. 1268 v k. ú. a obci Číhošť. Geometrický plán není v katastru nemovitostí doposud zapsán. Tyto pozemky jsou ve skutečnosti zastavěny chodníky.
Pozemek (původní) je zapsán na listu vlastnictví č. 126 pro k. ú. a obec Číhošť u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat dle geometrického plánu č. 264-55/2014 nově utvořené díly a o výměře 155 m2, díl b o výměře 153 m2 a díl c o výměře 262 m2, které byly odděleny z pozemku par. č. 1268 v k. ú. a obci Číhošť. Uvedené části jsou zastavěny chodníky, a tudíž se jedná o nepotřebný majetek pro účely Kraje Vysočiny, resp. pro účely KSÚSV Vysočiny, příspěvkové organizace.
Záměr darovat výše uvedený pozemek dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu byl ke dni konání tohoto jednání zastupitelstva kraje splněn.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedený pozemek (díly) do vlastnictví obce Číhošť a schválit dodatek Zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s darováním souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.

Usnesením č. 0213/05/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat pozemek (díly), dle geometrického plánu č. 264-55/2014, do vlastnictví obce Číhošť a doporučila zastupitelstvu kraje o tomto daru rozhodnout.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle geometrického plánu č. 264-55/2014 nově utvořené díly a o výměře 155 m2, b o výměře 153 m2 a c o výměře 262 m2 oddělené z pozemku par. č. 1268 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;
schvaluje
Dodatek č. 1275 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-35, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz