Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-61

ZK-03-2015-61.doc  ZK-03-2015-61pr01.pdf  ZK-03-2015-61pr02.pdf
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-03-2015-61
NázevNávrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Vichr
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen POVV ) pro rok 2015 obcím, které již prošly tzv. kontrolou připravenosti akce.
V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen Zásady ) ze dne 16. 12. 2014 č. 15/14 proběhl pro rok 2015 v termínu od 1. ledna 2015 do 31. ledna 2015 sběr žádostí. Celkem bylo v termínu přijato 650 žádostí (v roce 2014 - 647 žádostí). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 81,416 mil. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno 69 mil. Kč.
V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, která byla stanovena na 104 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok, vychází maximální přidělená podpora na rok 2015 ve výši 105 tis. Kč (v roce 2014 - 106 tis. Kč).
Výjimkou jsou dle Zásad obce, které byly oceněny čestným uznáním v soutěži Vesnice roku 2014 - u těchto obcí nedochází v případě převisu ke krácení dotace. Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži Vesnice roku 2014, ale neobdržely na rozdíl od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního POV (např. obce oceněné stuhami mají možnost získat dotaci až 600 tis. Kč). Dle protokolu z jednání krajské komise této soutěže se jedná celkem
o 2 obce (Sobíňov a Kralice nad Oslavou).
Všechny dotované obce dle schválených Zásad musí projít tzv. kontrolou připravenosti akce, kterou provádějí obce s rozšířenou působností, a která je zaměřena na upřesnění rozsahu, charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu a na prověření úplnosti předepsaných dokladů (obce dokládají např. stavební povolení, atp.). Až po kladném výsledku této kontroly je možné obcím finálně schválit podporu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015 může tedy být v průběhu roku postupně navrženo na podporu všech 650 žádostí v souhrnné dotaci 68,014 mil. Kč. Ze zůstatku ve výši 986 000 Kč bude čerpáno 390 000 Kč jako odměna obcím s rozšířenou působností za výpomoc při administraci POVV. Částka ve výši 596 000 Kč zůstane nerozdělena.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) nyní předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na rozdělení dotací pro prvních 46 obcí, které již prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 4,845 mil. Kč.
ORR navrhuje schválit přidělení dotací v rámci POVV 2015 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-03-2015-61, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 2.
Dle § 36 odst. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova (ÚZ 00090) je na dotace POVV schválena částka
69 000 tis. Kč.

Výbor regionálního rozvoje na svém zasedání dne 20. 4. 2015 usnesením č. 16/03/2015/Vrr doporučil zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Rada kraje na svém zasedání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0808/14/2015/RK přijala následující usnesení: Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-53, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2015-53, př. 2; rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2015-53, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu
ZK-03-2015-61, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 2.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz