Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-85

ZK-03-2015-85.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-03-2015-85
NázevDofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
Zpracoval J. Křížová, J. Bína
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00073. Prostřednictvím projektu byly od dubna 2013 do konce roku 2014 financovány vybrané služby sociální prevence v Kraji Vysočina, konkrétně azylové domy a sociální rehabilitace.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt byl zaměřen na zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Kraje Vysočina. Cílem poskytování těchto sociálních služeb bylo poskytnutí podpory osobám za účelem sociálního začlenění, tedy napomoci těmto osobám se plně zapojit do sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti a umožnit jim návrat na trh práce.
Spolek Spektrum Vysočina byl v období od 23. 4. 2013 do 31. 12. 2014 dodavatelem sociální služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v rámci výše uvedeného projektu. Sociální službu poskytoval na základě Smlouvy o zajištění sociální služby.
Dne 23. 5. 2013 byla poskytovateli vyplacena záloha ve výši 10 % z celkové odměny, konkrétně 323 900 Kč. Následně byl provoz služby financován proplácením výdajů prostřednictvím faktur. Po skončení projektu byl Spolek Spektrum Vysočina povinen vrátit nevyúčtované finanční prostředky ve výši 311 587,00 Kč na účet Kraje Vysočina, a to do 18. 2. 2015. K vrácení těchto prostředků však nedošlo.
Spolek Spektrum Vysočina byl dne 12. 2. 2015 vyzván k úhradě faktury ve výši 311 587,00 Kč do 18. 2. 2015.
Dne 16. 2. 2015 byla zahájena kontrola plnění podmínek Smlouvy o zajištění sociální služby.
Dne 26. 2. 2015 proběhlo jednání se statutární zástupkyní Spolku Spektrum Vysočina, na kterém bylo jednáno o úhradě výše uvedené faktury. Na dotaz, zda má Spolek Spektrum Vysočina k dispozici finanční prostředky v uvedené výši, odpověděla statutární zástupkyně negativně.
Dne 9. 3. 2015 byl na adresu Spolku Spektrum Vysočina odeslán Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně.
Dne 17. 3. 2015 bylo proti Spolku Spektrum Vysočina zahájeno insolvenční řízení. Kraj Vysočina přihlásil dne 15. 4. 2015 příslušnou pohledávku do insolvenčního řízení.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. v celkové maximální výši 311 587,00 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu. V rámci vyúčtování projektu totiž bude nutné nevyúčtované prostředky od všech poskytovatelů vrátit MPSV. Všichni poskytovatelé nevyúčtované prostředky vrátili na účet kraje, pouze částka, kterou nevyúčtoval Spolek Spektrum Vysočina, není finančně kryta. Navrženým převodem bude zajištěno nezbytné finanční krytí vrácení prostředků MPSV a zároveň bude pokračovat vymáhání pohledávky od dlužníka.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0825/14/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. v celkové maximální výši 311 587,00 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. v celkové maximální výši 311 587,00 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín do 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz