Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2013 - 26.11.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
03Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
04Stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
06Uzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov
07Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
08Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé , II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
09Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
10Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
11Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
12Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na optickou síť Rowanet v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
13Věcné břemeno v k. ú. Telč
14Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
15Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
16Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
17Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
18Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
19Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Bedřichov, obec Jihlava
20Koupě pozemků v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec
21Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah
22Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
23Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
24Prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
25Stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
26Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
27Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
29Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium Pelhřimov
30Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
31Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích pro rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
33Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
34Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
35Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
36Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000
37Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou - projekt do Operačního programu Životní prostředí
38Projektový záměr Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP - změna rozpočtu
39Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
40Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
41Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
42Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
43Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
44FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
45Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
46Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
47Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
48FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
49Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpráva o udržitelnosti projektu
50Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
51Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
52Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na správu areálu Buchtův kopec
54Návrh rozpočtového opatření - transfer na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
55Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na vzdělávací akce
56Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
57Návrh rozpočtového opatření pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
58Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
59Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
60Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
61Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
62Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2013
63Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
64Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
66Informace na vědomí - prodloužení realizace projektu Porta culturae
67Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
68Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
69Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2013
70Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
71Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
72Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - opěrná zeď
73Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
74Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
75Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
76Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
77Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
78Monitorovací zpráva projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
79Monitorovací zpráva projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
80Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
81Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
82Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
83Informace o veřejných zakázkách zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
84Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
85Záměr vyhlášení výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb
86Odměny ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
87Darování movitého majetku ve vlastnictví kraje bývalému zařízení pro výkon pěstounské péče
88FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
89Návrh na odepsání pohledávky
90Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
91Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
92Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
93Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
94Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
95Informace o stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
96Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
97Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež
98Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
99Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
100Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
101Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
102Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická
103Veřejná zakázka na služby: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
104Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
105Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
88upr1FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
91upr1Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz