Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-45

RK-38-2013-45.doc  RK-38-2013-45pr01.pdf  RK-38-2013-45pr02.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-38-2013-45
NázevDoba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuDoba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/07, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen Zásady ), je v současné době stanovená pro období od 1. 3.2007 do 31. 12. 2013.
Materiál RK-38-2013-45, př. 1 jsou Zásady č. 13/07 a Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2.
Vzhledem k tomu, že Evropská komise doposud neukončila proces přípravy nařízení o blokových výjimkách pro příští plánovací období 2014 - 2020, bude účinnost stávajících nařízení Komise prodloužena do 30. 6. 2014.
Ve spojení s návrhy nařízení o prodloužení účinnosti vyplývá, že režimy podpory oznámené podle výše uvedených nařízení, mohou být beze změn realizovány do 31. 12. 2014. Do uvedeného data, tedy bude možné ve schválených dotačních programech pokračovat bez dalších administrativních úkonů.
Evropská komise nebude od členských států vyžadovat žádné oznámení ani informace o plánovaném prodloužení.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje prodloužení účinnosti stávajících Zásad, a to formou Dodatku č. 3 dle materiálu RK-38-2013-45, př. 2.
Účelem Zásad je podpora a rozvoj zemědělství a života na vesnici v Kraji Vysočina, tj. zvýšení konkurenceschopnosti a kvality zemědělských produktů s pozitivním vlivem na stabilizaci a kvalitu života ve venkovském prostoru.
Finanční podpora Kraje Vysočina pro sektor zemědělství je koncipována jako podpora komplementární. Proto je navrhována v takovém časovém horizontu, který kopíruje postupy politiky EU a České republiky v oblasti zemědělství.
Na základě konzultací s Ministerstvem zemědělství ČR a výše popsaného problému vyplynul požadavek úpravy Zásad, formou Dodatku č. 3 dle materiálu RK-38-2013-45, př. 2.
StanoviskaMateriál je zařazen na jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
9. 12. 2013, stanovisko bude předneseno přímo na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Materiál byl konzultován s radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňkem Chládem a dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období
2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu
RK-38-2013-45, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz