Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-54

RK-38-2013-54.doc  RK-38-2013-54pr01.pdf  RK-38-2013-54pr02.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-38-2013-54
NázevNávrh rozpočtového opatření - transfer na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ) vydalo v souladu s ustanovením
§ 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny (dále jen projekt ) dle materiálu RK-38-2013-54, př. 1.
Jedná se o finanční podporu poskytovanou v souladu s podmínkami stanovenými Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace je určena na úhradu způsobilých investičních i neinvestičních výdajů, které jsou ve výši 1 237 176 Kč. Účelem dotace je zřízení a provoz zařízení pro hlídání a péči o děti předškolního věku zaměstnanců Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen Nemocnice ). Datum zahájení realizace projektu je 1. 9. 2013 a datum ukončení realizace projektu je 30. 6. 2015.
Finanční prostředky od MPSV budou Nemocnici poukazovány bezhotovostním převodem na bankovní účet Kraje Vysočina. První část dotace ve výši 289 368 Kč byla na účet kraje přijata dne 12. 11. 2013.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční dotace u Nemocnice ve výši dotace poukázané MPSV na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky, které se týká převodu první části provozního a investičního transferu ve výši 289 368 Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-20 (materiál RK-38-2013-54, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši
132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 112 893,60 Kč);
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši
156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši
112 893,60 Kč);
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku 132 816 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace na rok 2013 o částku 156 552 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz