Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-38

RK-38-2013-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-38-2013-38
NázevProjektový záměr Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP - změna rozpočtu
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila svým usnesením č. 1772/33/2013/RK projektový záměr projektu Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 a přípravu projektové žádosti o spolufinancování z IOP.
Při přípravě studie proveditelnosti a na základě podrobností, které MMR zveřejnilo k příslušné výzvě a na základě koordinace krajů pod hlavičkou KI AKČR, vyplynula možnost navýšit rozpočet projektu z 29 mil. Kč až na 35 mil Kč. Toto navýšení je možné i z hlediska nově zveřejněných podmínek výzvy.
Návrh řešení Odbor informatiky po zvážení jednotlivých aktivit projektu, zejména pak v problematice tzv. virtuálních desktopů navrhuje radě kraje schválit navýšení rozpočtu projektového záměru projektu Služby Technologické centra Kraje Vysočina na 33 550 000 Kč.
V případě schválení žádosti bude záměr předložen ke schválení zastupitelstvu kraje včetně stanoviska ekonomického odboru k nákladům schváleným řídícím orgánem programu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
navýšení rozpočtu projektového záměru projektu Služby Technologické centra Kraje Vysočina na 33 550 000 Kč.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz