Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-87

RK-38-2013-87.doc  RK-38-2013-87pr01.doc  RK-38-2013-87pr02.doc  RK-38-2013-87pr03.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-38-2013-87
NázevDarování movitého majetku ve vlastnictví kraje bývalému zařízení pro výkon pěstounské péče
Zpracoval I. Matoušková, Táborská
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 401/2012 Sb. novelizující zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Danou novelou byla zrušena zařízení pro výkon pěstounské péče (ZPP). Kraj Vysočina převzal zřizovatelskou funkci k ZPP v souvislosti s ukončením činnosti Okresního ústavu sociálních služeb v Třebíči a uzavřel dne 29. 12. 2003 celkem 5 dohod o výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče. V průběhu následujícího období tři zařízení zanikla nebo byla zrušena. Původní zřizovatel, Okresní úřad Třebíč, svěřil zařízením movitý majetek, který byl později převeden do vlastnictví Kraje Vysočina. Pěstounské rodiny mají tento majetek nadále svěřen do užívání a Kraj Vysočina v nezbytných případech opotřebované vybavení doplňoval.
V rodinách nadále zůstávají zletilé nezaopatřené svěřenkyně. Domníváme se proto, že dosavadní práci pěstounských rodin lze na závěr ocenit převedením tohoto movitého majetku bývalým pěstounům, a to bez požadavku úhrady zůstatkové ceny. S tímto řešením pěstouni souhlasí.
Návrh řešení Jedná se o darování majetku v hodnotě do 100.000 Kč v jednotlivých případech, dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona o krajích je tedy ke schválení darovací smlouvy kompetentní rada kraje.
Navrhujeme radě kraje, aby schválila vyřazení majetku dle materiálu RK-38-2013-87, př. 1. Navrhujeme radě kraje, aby v souladu s ustanovením § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla
a) poskytnout dar dle materiálu RK-38-2013-87, př. 2
b) poskytnout dar dle materiálu RK-38-2013-87, př. 3.

Návrh předpokládá uzavření darovacích smluv mezi krajem a bývalými pěstouny s předpokládanou účinností k 1. 12. 2013.
StanoviskaOddělení hospodářské správy, nemá proti návrhu usnesení námitky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
vyřazení majetku evidovaného dle materiálu RK-38-2013-87, př. 1;
rozhoduje
* poskytnout věcný dar ve výši 19 990 Kč v souladu s darovací smlouvou dle materiálu RK-38-2013-87, př. 2;
* poskytnout věcný dar ve výši 19 990 Kč v souladu s darovací smlouvou dle materiálu RK-38-2013-87, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz