Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-99

RK-38-2013-99.doc  RK-38-2013-99pr01.doc
Číslo materiálu99
Číslo jednacíRK-38-2013-99
NázevNávrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Zpracoval L. Matysová, Z. Škrdlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 054/03/2002/ZK zastupitelstvo kraje schválilo výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat vždy na konci pololetí návrh na odměny nečlenům zastupitelstva kraje (vyjma zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina) - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny, členům Rady Fondu Vysočiny, ve výši minimálně 500 Kč a pro předsedy
a místopředsedy výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů minimálně 1000 Kč za účast na jednom zasedání.
Návrh řešení Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje výši odměn pro jednotlivé členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období od 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu RK-38-2013-99, př. 1.
Odpovědnost OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 2013- 12- 10
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz