Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-13

RK-38-2013-13.doc  RK-38-2013-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-38-2013-13
NázevVěcné břemeno v k. ú. Telč
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina v katastrálním území Telč a obci Telč.
Na Kraj Vysočinu se obrátilo město Telč se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 7377/1, par. č. 7378/4, par. č. 7398, par. č. 7404/1, par. č. 7408/1, par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 v katastrálním území Telč a obci Telč. Město Telč hodlá na těchto pozemcích vybudovat stavbu Bezbariérová úprava chodníku podél silnice II/406-II.etapa .
Město Telč bude na stavbu žádat o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, který požaduje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Pozemky, které mají být dotčeny věcnými břemeny, jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování věcných břemen.
Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina. Žádost a situace budou při jednání rady k dispozici.
Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť, v příloze č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina byla schválena jako vzorové smlouva.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Jihlava souhlasí s provedením stavby.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a městem Telč na straně budoucí oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby chodníků na pozemcích par. č. 7377/1, par. č. 7378/4, par. č. 7398, par. č. 7404/1, par. č. 7408/1, par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 v katastrálním území Telč a obci Telč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz