Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-57

RK-38-2013-57.doc  RK-38-2013-57pr01.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-38-2013-57
NázevNávrh rozpočtového opatření pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 2107/29/2012/RK schválila rada kraje poskytnutí příspěvku na provoz pro zdravotnické příspěvkové organizace za účelem realizace vzdělávacích akcí či za účelem účasti na vzdělávacích akcích. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, zrealizovaly poptávková řízení nebo veřejnou zakázku na Audit vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a Nákladový benchmarking, který byl u uvedených nemocnic proveden společností ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, Praha. V rámci tohoto školení nabídla společnost možnost vlastního vyhodnocování dat pořízením pěti licenci integrovaného reportingového nástroje Oracle BI z vlastních zdrojů nemocnic. Tento systém byl ve všech třech nemocnicích podroben důkladnému testování. Pro následující období mohou nemocnice pomocí tohoto systému sledovat výkon péče v přímé souvislosti s dodatky na financování, které budou v příštím roce podepsány se zdravotními pojišťovnami. Z důvodu slučitelnosti a v rámci vzájemného porovnávání dat a pořízení technického řešení s využitím jednotné osvědčené technologie a z důvodu aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014 je důležité nasazení tohoto manažerského informačního systému i v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
Návrh řešení Z důvodu jednotného řešení a jednotných vstupů doporučuje odbor zdravotnictví poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 250 000 Kč pro každou organizaci na pořízení jednotného manažerského informačního systému. Současně odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 250 000 Kč pro každou organizaci na pořízení investičních akcí v oblasti informačních technologií.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy (roz. položka 5901) na kapitole Zdravotnictví a § 3522 je 1 670 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-21 (RK-38-2013-57, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* realizaci investičních akcí pro:
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci: pořízení manažerského informačního systému v předpokládané výši cca 360 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci: pořízení manažerského informačního systému v předpokládané výši cca 330 000 Kč;
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci:
• realizace pilotního projektu e-preskripce - rozšíření současného nemocničního informačního systému o nadstavbu od firmy ICZ v předpokládané výši cca 130 000 Kč;
• pořízení emulátoru TERKA pro nemocniční informační systém - současný emulátor nebude podporován při ukončení podpory Windows NT na počátku roku 2014 v předpokládané výši cca 100 000 Kč;
• rozšíření funkcionalit manažerského informačního systému dle zadání: připojení lékárny, personalistiky atd. v předpokládané výši cca 70 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci:
• pořízení serveru pro virtualizaci včetně nezbytných SW licencí (VMware), které umožní zvýšení podílu virtuálních serverů v produkčním prostředí nemocnice v předpokládané výši 200 000 Kč;
• pořízení licencí SW pro vzdálenou správu a podporu koncových uživatelů TeamViewer v předpokládané výši 61 000 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci investiční akce: technické zhodnocení - rozšíření diskového pole virtualizovaného centrálního serveru v předpokládané výši 250 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 250 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 250 000 Kč, z toho:
- 250 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem realizace uvedených investičních akcí:
• pilotní projektu e-preskripce ve výši 130 000 Kč;
• pořízení emulátoru TERKA ve výši 100 000 Kč;
• rozšíření funkcionalit manažerského informačního systému ve výši 20 000 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení manažerského informačního systému;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení:
• serveru pro virtualizaci, včetně nezbytných SW licencí (VMware) ve výši 200 000 Kč;
• pořízení licencí SW ve výši 50 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení manažerského informačního systému;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem realizaci investiční akce technické zhodnocení - rozšíření diskového pole virtualizovaného centrálního serveru;
ukládá
* ředitelům:
- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:
• 28. 2. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
• 31. 3. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur;
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:
• 31. 1. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na schvalovaných investičních akcí společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
• 28. 2. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur ke schvalovaným investičním akcím.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice T
Termín 2014- 3- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz