Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-04

RK-38-2013-04.doc  RK-38-2013-04pr01.doc  RK-38-2013-04pr01upr1.doc  RK-38-2013-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-38-2013-04
NázevStavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Zpracoval O. Homola
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr provést rekonstrukci stávajícího objektu interního pavilonu umístěného v areálu Nemocnice Jihlava v ulici Vrchlického, na pozemku parc. č. st. 4380/23, k.ú. Jihlava.
Rozhodnutí o zahájení investorské přípravy vydala RK usnesením 0323/07/2013/RK ze dne 26. 2. 2013: Rada kraje rozhodla zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
Na základě tohoto rozhodnutí byl ředitelem krajského úřadu jmenován pracovní tým, který celou problematiku podrobně projednal a zajistil zpracování studie. Touto prací byla na základě průzkumu trhu pověřena firma Atelier Alfa Jihlava a v rozpočtu kraje byly vyčleněny prostředky na jejich provedení ve výši 120 000 Kč. Výsledná studie byla podkladem pro zpracování předkládaného stavebního záměru (materiál RK-38-2013-04 př.1) a bude na jednání rady kraje k dispozici.
Odhadované celkové rozpočtové náklady na provedení požadované rekonstrukce jsou ve výši 270 000 000 Kč včetně DPH 21 %.
Stavební záměr předpokládá realizaci stavebních prací na každém podlaží do 3 etap, aby mohl být zachován provoz nemocnice. Realizace stavebních prací je předpokládána v období 2014 - 2017.
Financování rekonstrukce je uvažováno z rozpočtu kraje a ze strukturálních fondů EU - Integrovaný regionální operační program v případě, že záměr bude v souladu s podporovanými aktivitami.
Návrh řešení OM předkládá radě kraje stavební záměr výše uvedené akce k projednání. Vlastní stavební záměr je obsahem materiálu RK-38-2013-04, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru.
Schválení stavebního záměru je předpokladem pro zahájení projektových prací na základě zadávacího řízení na služby a následně zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014 je zahrnuto finanční krytí v rozsahu zpracování projektové přípravy stavby a případného zahájení v závěru roku. V současné době sice není zřejmé, zda pro spolufinancování akce bude možné využít prostředky z IROP, ale OM považuje za potřebné zajistit projektovou přípravu akce. Projektová příprava umožní v případě možnosti využití spolufinancování z IROP okamžitě zpracovat příslušné podklady pro žádost. Pokud možnost využití tohoto vnějšího zdroje nebude, bude možné zvážit výši vlastních zdrojů (rozpočet kraje) k realizaci akce s vymezením časového harmonogramu realizace ve vazbě na možné výše alokace v jednotlivých rozpočtových letech.
StanoviskaOZ: V současné době se intenzivně pracuje na nastavení IROPu, není ale dosud zcela jisté, zda aktivity, které jsou zde v tuto chvíli uvedeny, budou i schváleny. OZ podporuje stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny a doporučuje jeho schválení a následné zajištění projektové přípravy.
ORR: Dle poslední verze IROP k 20. 9. 2013 je v rámci Strategického cíle 2.4 zařazena tato podporovatelná aktivita: modernizace infrastruktury poskytovatelů specializované, superspecializované a návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav vybraných oddělení, operačních sálů či úprav vedoucích k zajištění bezbariérového přístupu do zařízení a humánního prostředí jednotlivých zařízení. Vzhledem tomu, že ale IROP zatím nebyl dopracován do finální verze, projednán Vládou ČR ani Evropskou Komisi, a lze pravděpodobně očekávat ještě změny v tomto operačním programu, nelze jednoznačně říci v jakém rozsahu a zda vůbec bude možné projekt z IROP spolufinancovat.
OE: Pokud bude stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny schválen a financování (případně spolufinancování) akce nebude možné z IROP, bude třeba celkový objem finančních prostředků (270 000 000 Kč) potřebných na realizaci akce plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek v rozsahu potřebných finančních prostředků na daný rozpočtový rok.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny dle materiálu
RK-38-2013-04, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz