Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-91

RK-38-2013-91.doc  RK-38-2013-91pr01.pdf  RK-38-2013-91pr02.doc  RK-38-2013-91pr02upr1.doc  RK-38-2013-91pr03.pdf
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-38-2013-91
NázevNávrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval M. Homolka, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 16. 7. 2013 výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina. Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil provoz maximálně jednoho senior pointu v každém z okresů Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. V okrese Jihlava bude finančně podporován provoz senior pointu v rámci evropského projektu a jeho udržitelnost bude po skončení projektu podporována z rozpočtu kraje. V rámci této výzvy činí maximální výše podpory 15 000 Kč na měsíc provozu a předpokládá se, že další náklady bude ze svého rozpočtu hradit obec, která jej zřídila nebo garantuje jeho fungování na svém území. Na základě této výzvy byla shromážděna jedna žádost, a to z města Třebíč. V Třebíči funguje senior point od roku 2012. Navržená podpora se týká pokrytí části provozních nákladů po dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a činí 180 000 Kč. V materiálu RK-38-2013-91, př. 3 je připojena žádost města Třebíč, která splnila požadavky dle schválené výzvy.
Takzvaný senior point je místo, kam může senior přijít a získat řadu informací z různých oblastí, které se ho dotýkají, ať už půjde o kulturu, sociální služby, dopravu, ale také o vyhledání kontaktů na právní nebo finanční poradnu. Zároveň se jedná o místo, kde jsou seniorům vytvořeny podmínky, aby se mohli scházet a setkávat.
Návrh řešení Navrhujeme poskytnout dotaci na podporu provozu senior pointů dle materiálu
RK-38-2013-91, př. 1. Dále navrhujeme schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2013-91, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Odboru informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00722.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 180 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče dle materiálu
RK-38-2013-91, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2013-91, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz