Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-08

RK-38-2013-08.doc  RK-38-2013-08pr01.xls  RK-38-2013-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-38-2013-08
NázevVýkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé , II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Odbor majetkový obdržel dopis Českých drah, Regionální správy Brno se sdělením, že část silnice II. třídy č. 346 v k. ú. Leština u Světlé se nachází na části pozemku par. č. 538/1, část silnice II. třídy č. 351 v k. ú. Přibyslav se nachází na pozemku par. č. 1813/14 a části pozemku par. č. 1796/1, část silnice III. třídy č. 36072 v k. ú. Kojetice na Moravě se nachází na pozemcích par. č. 400/3 a par. č. 400/4. Dle požadavku ČD, a.s. byly uzavřeny nájemní smlouvy a zahájena příprava prodeje pozemků. České dráhy, a.s. zadaly vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků. Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Předkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami výše uvedených silnic dle vyhotovených geometrických plánů, a to v rozsahu a za cenu dle materiálu
RK-38-2013-08, př. 1. Odbor majetkový navrhuje uzavřít kupní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s., s tím, že kupní ceny pozemků jsou složeny:
* k. ú. Leština u Světlé výše kupní ceny 13 300 Kč - cena obvyklá dle znaleckého posudku 4 650 Kč (tj. 30 Kč/m2), částka za vyhotovení znaleckého posudku 2 000 Kč, částka za vyhotovení GPL na oddělení pozemku 5 000 Kč, kolek 1 000 Kč a náklady ČD na zpracování technické složky 650 Kč.
* k. ú. Přibyslav výše kupní ceny 84 000 Kč - cena obvyklá dle znaleckého posudku 77 630 Kč (tj. 40 Kč/m2), částka za vyhotovení znaleckého posudku 1 800 Kč, částka za vyhotovení GPL na oddělení pozemku 2 000 Kč, kolek 1 000 Kč a náklady ČD na zpracování technické složky 1 570 Kč,
* k. ú. Kojetice na Moravě výše kupní ceny 77 900 Kč - cena obvyklá dle znaleckého posudku 70 662 Kč (tj. 48,80 Kč/m2), částka za vyhotovení znaleckého posudku 4 200 Kč, kolek 1 000 Kč a náklady ČD na zpracování technické složky 2 038 Kč,
Výše ceny byla několikrát vůči ČD rozporována, u pozemku v k.ú. Kojetice byla odborem majetkovým zpochybněna výše navrhované kupní ceny dle znaleckého posudku. Jednalo se o skutečnost, že výše ceny v místě a čase obvyklá byla dvojnásobkem ceny administrativní. Prodávající uznal připomínky a zadal přepracování znaleckého posudku. Cena byla snížena na polovinu. Některé výdaje ČD byly odmítnuty jako neoprávněné. V požadovaných cenách jsou diskutabilní pouze náklady prodávajícího na zpracování případu, které jsou dle jeho vnitřního předpisu požadovány po kupujících standardně. Tyto náklady se nepodařilo ani přes nesouhlasný dopis náměstka hejtmana eliminovat. OM přesto navrhuje kupní smlouvy uzavřít, v případě neuzavření by kraj musel dále hradit nájemné. Většinu ze zaplacených cen bude možné získat zpět ze státní dotace.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaUsnesením 1684/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 rada kraje rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů, vše v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-32-2012-20, př. 1 v k. ú. Sedlejov, RK-32-2012-20, př. 2 v k. ú. Jihlávka a RK-32-2012-20, př. 3 v k. ú. Leština u Světlé, dále pak usnesením 2060/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů, vše v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-39-2012-10, př. 1 v k. ú. Přibyslav a RK-39-2012-10, př. 2 v k. ú. Kojetice na Moravě.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2013-08, př. 1 z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz