Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-96

RK-38-2013-96.doc  RK-38-2013-96pr01.xls  RK-38-2013-96pr02.doc  RK-38-2013-96pr03.xls  RK-38-2013-96pr04.doc
Číslo materiálu96
Číslo jednacíRK-38-2013-96
NázevDotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
Zpracoval Z. Čech, V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina (VIP akce) prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.
V souladu s právními předpisy upravujícími poskytování veřejné podpory (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis) je nutné, aby u dotací subjektům, na které se vztahují podmínky veřejné podpory, byl stanoven i způsob poskytnutí veřejné podpory (režim de minimis).
Obsahem materiálu RK-38-2013-96, př. 1 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací, u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), na které se vztahují podmínky veřejné podpory a také konkrétní způsob poskytnutí podpory - de minimis. Poskytování dotací bude prováděno na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Vzor této smlouvy je obsahem materiálu RK-38-2013-96, př. 2.
Obsahem materiálu RK-38-2013-96, př. 3 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací, u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), na které se nevztahují podmínky veřejné podpory. Poskytování dotací bude prováděno na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Vzor této smlouvy je obsahem materiálu RK-38-2013-96, př. 4.
Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotací na VIP akce nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město) bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Schválení finanční výše dotace je podmíněno schválením rozpočtu kraje pro rok 2014.
Dotace na pořádání ostatních VIP akcí (tj. dotací do 200 000 Kč) bude předloženo ke schválení radě kraje.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z rozpočtu kraje příjemcům ve výši dle materiálu RK-38-2013-96, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-96, př. 2 a příjemcům ve výši dle materiálu
RK-38-2013-96, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-96, př. 4 a svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-38-2013-96.
StanoviskaStanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s poskytnutím dotací na kulturní akce roku 2014 uvedené v materiálu RK-38-2013-96.
Odbor školství, mládeže a sportu:
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s poskytnutím dotací na sportovní akce roku 2014 uvedené v materiálu RK-38-2013-96.
Odbor ekonomický: Nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID O00822
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-38-2013-96, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-96, př. 2; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-38-2013-96, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-96, př. 4;
* svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-38-2013-96.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz