Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-36

RK-38-2013-36.doc  RK-38-2013-36pr01.pdf  RK-38-2013-36pr02.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-38-2013-36
NázevŽádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí (dále jen OŽP ) předkládá radě kraje ke schválení žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000.
Na svém zasedání dne 13. srpna 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením 1377/26/2013/RK schválila projektový záměr a uložila odboru životního prostředí vypracovat projektovou žádost.
Předmětem žádosti je zpracování a vydání publikace pro informování veřejnosti s využitím podpory z OPŽP. V publikaci budou kapitoly s obecnými informacemi o Natuře 2000 a evropsky významných lokalitách (též o přírodních hodnotách v kraji vůbec), dále pak o vybraných biotopech a druzích, hlavním blokem budou informace o jednotlivých evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina. Touto publikací chceme prezentovat přírodní krásy a zajímavosti Kraje Vysočina a informovat nejen návštěvníky v našem kraji, ale i místní obyvatele o tom, jak se mají ve zvláště chráněných oblastech chovat a co vzácného zde mohou nalézt. Publikace svým odborným obsahem bude sloužit nejen k informování veřejnosti, ale i k environmentálnímu vzdělávání. V roce 2000 byla v rámci osvětové a informační kampaně vydána Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR publikace s názvem Chráněná území ČR VII., která popisovala zvláště chráněná území Kraje Vysočina. Publikací o Natuře 2000 navážeme na uvedenou úspěšnou publikaci o chráněných územích.
Žádost je přílohou č. 1 materiálu RK-38-2013-36 a její součástí je rovněž soubor čestných prohlášení uvedených ve článku L žádostí.
Povinnou přílohou žádostí je rovněž prohlášení, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy připojené k materiálu RK-38-2013-36 jako příloha č. 2.
Kompletní žádost je nutné předložit na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR nejpozději do 29. listopadu 2013.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v popisu problému OŽP navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o předložení projektové žádosti Kraje Vysočina do Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-38-2013-36, př. 1 a zároveň prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2013-36, př. 1 a př. 2.
Vymezení použití výsledků projektu (podle Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předpisy, č. 8/13): výsledkem projektu budou knihy (což je v souladu s přílohou 1 uvedené Směrnice), finanční objem bude záležet na výsledku veřejných zakázek, celkové výdaje na projekt budou do 1,2 mil. Kč. Oprávněnou osobou bude projektový manažer. Oprávněnými příjemci (komu lze knihy z projektu poskytnout) budou:
1. školy a školská zařízení v Kraji Vysočina (všech stupňů),
2. knihovny,
3. členové samospráv kraje a obcí, na jejichž území se nacházejí evropsky významné lokality Natury 2000,
4. správní úřady a organizační složky státu (jejichž kompetence se týkají území Natury 2000 v Kraji Vysočina),
5. obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a zájmová sdružení se zaměřením (uvedeným ve zřizovacích dokumentech) na environmentální osvětu, ochranu nebo péči o přírodu nebo životního prostředí.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 dle materiálu RK-38-2013-36, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2013-36, př. 1 a RK-38-2013-36, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 do Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz