Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-90

RK-38-2013-90.doc  RK-38-2013-90pr01.xls  RK-38-2013-90pr02.xls  RK-38-2013-90pr03.xls  RK-38-2013-90pr04.pdf  RK-38-2013-90pr05.pdf
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-38-2013-90
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0810/15/2013/RK ze dne 26. 04. 2013 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče.
Finanční plán pro rok 2013 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný především z těchto důvodů.
- U Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, došlo k navýšení odpisů (nová budova).
- U Domova důchodů Ždírec, příspěvkové organizace, dochází (po část roku 2013) ke zvýšení nákladů souvisejících s provozem ve dvou budovách (v Havlíčkově Brodě a ve Ždírci) a také s převzetím a stěhováním do rekonstruované budovy ve Ždírci a se zavedením nového stravovacího provozu a nové prádelny v budově ve Ždírci. V rámci nové budovy dochází také k postupnému naplňování kapacity klientů (příjmy z úhrad narůstají postupně).
- V roce 2013 došlo u Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, k navýšení nákladů souvisejících s převzetím nové budovy v Havlíčkově Brodě a také k převzetí nové kapacity. Tato kapacita je obsazována postupně a příjmy z úhrad nejsou v prvních měsících po převzetí v plném rozsahu. Financování nové kapacity nemohlo být vzhledem k termínu převzetí budovy zohledněno v dotaci MPSV.
- Domov Jeřabina, příspěvková organizace, záporný výsledek hospodaření je způsobený i zřízením nového oddělení pro agresivní klienty (domov se zvláštním režimem).
- U Domova Háj, příspěvkové organizace, dochází v rámci nového objektu ve Světlé nad Sázavou k navýšení počtu pracovníků.
- V ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizaci, dochází k navýšení výdajů z důvodů dovybavení nového objektu.
- U většiny příspěvkových organizací došlo také v předchozích letech ke snižování dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze strany zřizovatele bylo toho snížení ke konci roku řešeno navýšením finančních prostředků na provoz, a to u těch příspěvkových organizací, které by v důsledku snížené dotace z MPSV vykazovaly ke konci roku záporný výsledek hospodaření.
Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2013 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací nebudou některé organizace schopny ani po zavedení úsporných opatření (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. U některých organizací, které by ke konci roku vykazovaly záporný výsledek hospodaření, navrhujeme pokrýt tuto ztrátu zapojením jejich investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. U některých příspěvkových organizací navrhujeme také zapojení části jejich investičního fondu do výnosů - k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost. Dále navrhujeme u některých příspěvkových organizací, zapojit jejich investiční fond ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u těch organizací, které nebudou schopny ze svých prostředků zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
U Domova bez zámku, příspěvkové organizace, navrhujeme z důvodu dosažení kladného výsledku hospodaření, snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . I po zavedení těchto opatření nebudou některé organizace schopny zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku. Aby byly organizace schopné zajistit úhradu potřebných faktur a výplatu mezd, navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 materiálu RK-38-2013-90. Tímto opatřením budou organizace schopny pokrýt předpokládaný záporný výsledek hospodaření do konce roku. Přehled záporných výsledků hospodaření a návrhu řešení je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-38-2013-90.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude řešeno částečné dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření u některých příspěvkových organizací a doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kterého bude dosaženo vyrovnaného výsledku hospodaření u všech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u některých příspěvkových organizací
a v navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . U Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dojde z důvodu dosažení kladného výsledku hospodaření ke snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . U Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace a Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dále navrhujeme z důvodu nižších průměrných platů navýšit závazný ukazatel Limit prostředků na platy .
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Rozpočtovým opatřením se posiluje u organizací sociální péče na rok 2013 příspěvek na provoz o částku 19 048 tis. Kč, z toho z Nespecifikované rezervy kraje o 15 780 tis. Kč a z odvodu investičního fondu těchto organizací o 3 268 tis. Kč. Aktuální stav Nespecifikované rezervy je 27 584 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00818. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00817.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a § 4350 - Domovy pro seniory u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2 při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věcí, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a § 4350 - Domovy pro seniory, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v rozsahu a výši dle materiálu
RK-38-2013-90, př. 2;
* změnu závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu a Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2 za účelem pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
* změnu čerpání investičního fondu u některých příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
* provést odvod z investičního fondu za rok 2013 do rozpočtu kraje nejpozději do 16. 12. 2013;
* zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku a zapojit čerpání investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření:
* spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, § 4350 - Domovy pro seniory a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 15 780 tis. Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2013-90, př. 3 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 15 780 tis. Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 3 za účelem pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz