Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-46

RK-38-2013-46.doc  RK-38-2013-46pr01.doc  RK-38-2013-46pr02.xls
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-38-2013-46
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 (dále jen Zásady ).
Příspěvky na hospodaření v lesích tvoří systém, který má dlouholetou tradici, přičemž program je široké veřejnosti dobře znám; každým rokem jsou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši cca 26,5 mil. Kč. Příspěvky jsou poskytovány zejména na výchovu porostů do 40 let věku, ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin, opatření k zalesnění, k ochraně lesa, k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2012 usnesením č. 0373/04/2012/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2014 - 2020 č. 08/12. Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí 26. 4. 2013.
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020, Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu čl. 87, 88 a 89 Smlouvy ES. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy ES).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyplynula pro Kraj Vysočina povinnost, připravit Zásady v souladu s Dotačním rámcem.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval návrh Zásad, viz materiál
RK-38-2013-46, př. 1 a materiál RK-38-2013-46, př. 2, které umožňují přesnou a cílenou finanční pomoc v oblasti lesního hospodářství - obnovu lesů poškozeným imisemi, zajištění, obnovu a výchovu lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční podpora motivuje příjemce finanční pomoci ke zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin, což má pozitivní vliv na zlepšení stability lesních porostů současně s kladným efektem na zvyšování biodiverzity a plnění mimoprodukčních funkcí lesa.
Vzhledem k přistoupení k Dotačnímu rámci budou přijaté Zásady č. 08/12 novými Zásadami zrušeny.
Finanční pomoc Kraje Vysočina pro sektor lesního hospodářství je koncipována jako podpora komplementární. Z tohoto důvodu je navrhována pro období 2014-2020 v takovém časovém horizontu, aby sledovala celé budoucí plánovací období EU 2014-2020 a doplňovala a navazovala na politiku EU a České republiky v oblasti lesního hospodářství.
Zásady nabydou platnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje, účinné budou od
1. 1. 2014.
StanoviskaMateriál je zařazen na jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
9. 12. 2013, stanovisko bude předneseno přímo na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Materiál byl konzultován s radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňkem Chládem a dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálů
RK-38-2013-46, př. 1 a RK-38-2013-46, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz