Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-58

RK-38-2013-58.doc  RK-38-2013-58pr01.xls
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-38-2013-58
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného po činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-38-2013-58, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze dne 15. října 2013 a navrhuje jeho vyřazení:
- OSMOZA REVERSNÍ - MINERAL, rok výroby 1997, pořizovací cena 49 469 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- PUMPA INFUZNÍ, rok výroby 1995, pořizovací cena 56 107 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převedený dne 1. června 2009, oba přístroje jsou zastaralé, nefunkční a oprava je vzhledem k pořizovací ceně neúměrně vysoká.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením. Majetek bude po vyřazení předán k odborné fyzické likvidaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nepřijímá
nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
* OSMOZA REVERSNÍ - MINERAL, rok výroby 1997, pořizovací cena 49 469 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* PUMPA INFUZNÍ, rok výroby 1995, pořizovací cena 56 107 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz