Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2013, které se konalo dne 26. 11. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 11. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil neúčast J. Běhounka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
102. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce „Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická“
103. Veřejná zakázka na služby: „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“
104. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
105. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2013
 2. Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
 3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 4. Stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
 5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
 6. Uzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov
 7. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 8. Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé, II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
 10. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 11. Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 12. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na optickou síť Rowanet v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
 13. Věcné břemeno v k. ú. Telč
 14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
 15. Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
 16. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 17. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
 19. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Bedřichov, obec Jihlava
 20. Koupě pozemků v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec
 21. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah
 22. Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
 23. Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 24. Prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 25. Stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
 26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
 27. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
 29. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium Pelhřimov
 30. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 31. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích pro rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
 33. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 34. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
 35. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
 36. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000
 37. Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou - projekt do Operačního programu Životní prostředí
 38. Projektový záměr Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP - změna rozpočtu
 39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
 40. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
 41. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 42. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
 43. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 44. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 45. Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 46. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 48. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 49. Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpráva o udržitelnosti projektu
 50. Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 51. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 52. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na správu areálu Buchtův kopec
 54. Návrh rozpočtového opatření - transfer na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
 55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na vzdělávací akce
 56. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
 57. Návrh rozpočtového opatření pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
 58. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 59. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 60. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 61. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 62. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2013
 63. Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 64. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
 66. Informace na vědomí - prodloužení realizace projektu Porta culturae
 67. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
 68. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 69. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2013
 70. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
 71. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
 72. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - opěrná zeď
 73. Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
 74. Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
 75. Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
 76. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 77. Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
 78. Monitorovací zpráva projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 79. Monitorovací zpráva projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 80. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
 81. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 82. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
 83. Informace o veřejných zakázkách zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
 84. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
 85. Záměr vyhlášení výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb
 86. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
 87. Darování movitého majetku ve vlastnictví kraje bývalému zařízení pro výkon pěstounské péče
 88. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
 89. Návrh na odepsání pohledávky
 90. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
 91. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 92. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 93. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 94. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 95. Informace o stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 96. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež
 98. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 99. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 100. Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
 101. Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
 102. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce „Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická“
 103. Veřejná zakázka na služby: „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“
 104. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 105. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
 106. Rozprava členů rady
Usnesení 2022/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02, 03, 05 21, 23, 25, 104 a 105 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
Usnesení 2023/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovaní pozemku par. č. 1624/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 odděleného dle geometrického plánu 222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, dílu a o výměře 186 m2 a dílu e o výměře 7 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1624/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 oddělený dle geometrického plánu 222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, dílu a o výměře 186 m2 a dílu e o výměře 7 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-02.doc, RK-38-2013-02, př. 1, RK-38-2013-02, př. 1a

03. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 2024/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-03.doc

05. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
Usnesení 2025/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-05.doc, RK-38-2013-05, př. 1

06. Uzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov
Usnesení 2026/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně investora - stavebníka:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-06.doc, RK-38-2013-06, př. 1, RK-38-2013-06, př. 2, RK-38-2013-06, př. 3

07. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2027/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-38-2013-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-07.doc, RK-38-2013-07, př. 1

08. Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé, II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
Usnesení 2028/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2013-08, př. 1 z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-08.doc, RK-38-2013-08, př. 1, RK-38-2013-08, př. 2

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
Usnesení 2029/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2013-09, př. 1 v k. ú. Vlachovice u Rokytna od spoluvlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-09.doc, RK-38-2013-09, př. 1, RK-38-2013-09, př. 2

10. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2030/38/2013/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2014, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu a u kterých byla ukončena regulace nájemného, uplatnit v roce 2014 nájemné ve výši cílového nájemného roku 2010;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2014, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu ve městě Jihlava, uplatnit v roce 2014 nájemné ve výši 62 Kč/m2/měsíc;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, uplatnit v roce 2014 výši nájemného, které bylo stanoveno na základě předchozího souhlasu rady kraje, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu, nebo dle výsledku nabídkového řízení na nájem volného bytu;
 • při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2014, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2014;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. kauce.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-10.doc, RK-38-2013-10, př. 1

11. Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 2031/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-11.doc, RK-38-2013-11, př. 1

12. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na optickou síť Rowanet v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Usnesení 2032/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu užívání části pozemku par. č. 2087/8 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby optické sítě Rowanet a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene dle znaleckého posudku ve výši 3 090 Kč dle smlouvy a geometrického plánu dle materiálů RK-38-2013-12, př. 1 a RK-38-2013-12, př. 3;
 • uzavřít bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností ČEPOIL s.r.o. jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 2083/4, 2083/5 a 2702 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby optické sítě Rowanet a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby dle smlouvy a geometrického plánu dle materiálů RK-38-2013-12, př. 2 a RK-38-2013-12, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-12.doc, RK-38-2013-12, př. 1, RK-38-2013-12, př. 2, RK-38-2013-12, př. 3

13. Věcné břemeno v k. ú. Telč
Usnesení 2033/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a městem Telč na straně budoucí oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby chodníků na pozemcích par. č. 7377/1, par. č. 7378/4, par. č. 7398, par. č. 7404/1, par. č. 7408/1, par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 v katastrálním území Telč a obci Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-13.doc, RK-38-2013-13, př. 1

14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
Usnesení 2034/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a městysem Vilémov, na straně investora, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se Kraj Vysočina zaváže převést části pozemků par. č. par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov a městys Vilémov se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-14.doc, RK-38-2013-14, př. 1

15. Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 2035/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuj
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0443/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 tak, že v materiálech ZK-06-2013-20, př. 1 a ZK-06-2013-20, př. 2 se ruší pozemek par. č. 1085/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-15.doc

16. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2036/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-38-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-16.doc, RK-38-2013-16, př. 1

17. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2037/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-38-2013-17, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-38-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-17.doc, RK-38-2013-17, př. 1

18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
Usnesení 2038/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Želetava, se sídlem nám. Míru 1, 675 26 Želetava, IČ 002 90 751 smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1 pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 a to na dobu 8 měsíců;
 • uzavřít s obcí Cidlina, se sídlem Cidlina 35, 675 44 Cidlina, IČ 604 18 541 smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1 pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 a to na dobu 8 měsíců;
 • uzavřít s Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 421 96 451 nájemní smlouvu dle materiálu RK-38-2013-18, př. 2 na části pozemku dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1 pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 a to na dobu 8 měsíců za cenu 5,50 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-18.doc, RK-38-2013-18, př. 1, RK-38-2013-18, př. 2

19. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Bedřichov, obec Jihlava
Usnesení 2039/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny, Jihlava;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a statutárním městem Jihlava, na straně investora, smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 524/1- ost. plocha, silnice v k.ú. Bedřichov, obec Jihlava v rozsahu cca. 70 m2, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-19.doc, RK-38-2013-19, př. 1

20. Koupě pozemků v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec
Usnesení 2040/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-20.doc

21. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah
Usnesení 2041/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-21.doc, RK-38-2013-21, př. 1, RK-38-2013-21, př. 2, RK-38-2013-21, př. 3, RK-38-2013-21, př. 4

23. Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Usnesení 2042/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-38-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-23.doc, RK-38-2013-23, př. 1, RK-38-2013-23, př. 2

25. Stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
Usnesení 2043/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny dle materiálu RK-38-2013-25, př. 1;
rozhoduje
podat žádost o pořízení změny územního plánu města Třebíč spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území - část pozemku par. č. 590/4 v k.ú. Třebíč v rozsahu záměru přístavby tělocvičny k Hotelové škole Třebíč - z plochy krajinná zeleň na smíšenou zónu bydlení, občanské vybavenosti občanského vybavení a služeb bez dopadu na okolí;
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání s vlastníky pozemků dotčených záměrem přístavby tělocvičny k Hotelové škole Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-25.doc, RK-38-2013-25, př. 1, RK-38-2013-25, př. 2, RK-38-2013-25, př. 3

104. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Usnesení 2044/38/2013/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS a OM předložit návrh financování provozu a údržby budovy Habrecká 378;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-104, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-104.doc, RK-38-2013-104, př. 1

105. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Usnesení 2045/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-105.doc

04. Stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení záměr rekonstrukce stávajícího objektu interního pavilonu umístěného v areálu Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2046/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny dle materiálu RK-38-2013-04, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-04.doc, RK-38-2013-04, př. 1, RK-38-2013-04, př. 2

22. Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým Odůvodněním uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2047/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálu RK-38-2013-22, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-22.doc, RK-38-2013-22, př. 1

26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2048/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitel KrÚ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-26.doc

27. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2049/38/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 12. 2013, dle materiálu RK-38-2013-27, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-27.doc, RK-38-2013-27, př. 1, RK-38-2013-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2050/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 42 841,60 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 42 841,60 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-28.doc

29. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Pelhřimov o souhlas zřizovatele s dlouhodobým pronájmem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2051/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy na pronájem kopírovacího stroje Konica Minolta BH C 224 včetně příslušenství - DF 624, PC 410, zámek kazet, Safe Q s firmou Mitech s.r.o., Jihlava dle materiálu RK-38-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Pelhřimov
termín: 1. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-29.doc, RK-38-2013-29, př. 1

30. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2052/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-30.doc, RK-38-2013-30, př. 1

31. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích pro rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2053/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací podle materiálu RK-38-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-31.doc, RK-38-2013-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2054/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013 ve výši 4 648 Kč dle materiálu RK-38-2013-32, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-38-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-32.doc, RK-38-2013-32, př. 1

33. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2055/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-33, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-38-2013-33, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-38-2013-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-33.doc, RK-38-2013-33, př. 1, RK-38-2013-33, př. 2, RK-38-2013-33, př. 3

34. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrzích dodatků zřizovacích listin uvedených středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2056/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu RK-38-2013-34, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava dle materiálu RK-38-2013-34, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-38-2013-34, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-38-2013-34, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu RK-38-2013-34, př. 5;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-34, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé Středních škol
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-34.doc, RK-38-2013-34, př. 1, RK-38-2013-34, př. 2, RK-38-2013-34, př. 3, RK-38-2013-34, př. 4, RK-38-2013-34, př. 5, RK-38-2013-34, př. 6

35. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje materiál řešící zajištění udržitelnosti projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině a roční specifikaci aktivit včetně jejich financování v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2057/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-38-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-35.doc, RK-38-2013-35, př. 1, RK-38-2013-35, př. 2

36. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace Natury 2000 Informování veřejnosti o Natuře 2000. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2058/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 dle materiálu RK-38-2013-36, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2013-36, př. 1 a RK-38-2013-36, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-36.doc, RK-38-2013-36, př. 1, RK-38-2013-36, př. 2

37. Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou - projekt do Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, seznámila radu kraje s projektovou žádostí do Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2059/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projektovou žádost projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-37, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2013-37, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem majetkovým předložit projektovou žádost projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor majetkový
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-37.doc, RK-38-2013-37, př. 1

39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování a P. Tulis, pracovník oddělení rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2060/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013 dle materiálu RK-38-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 13. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-39.doc, RK-38-2013-39, př. 1

40. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování a P. Tulis, pracovník oddělení rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2061/38/2013/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) ve výši 160 954 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 4 983 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2014 v termínu do 31. 3. 2014 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 v celkové výši a členění dle materiálu RK-38-2013-40, př. 1 - Rozpočet kraje 2014;
  • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2014 materiálu RK-38-2013-40, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část D);
  • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Evropské projekty;
  • zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny;
  • zapojení zůstatku účtu ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Školství, mládeže a sportu na realizaci projektu Pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2014 v Kraji Vysočina;
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-38-2013-40, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
  • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
  • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
 1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
 2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
  • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
  • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
  • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
  • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-40.doc, RK-38-2013-40, př. 1, RK-38-2013-40, př. 2, RK-38-2013-40, př. 3

38. Projektový záměr Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP - změna rozpočtu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh navýšení rozpočtu projektového záměru projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2062/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení rozpočtu projektového záměru projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina na 33 550 000 Kč.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-38.doc

41. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 2063/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558;
povoluje
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle RK-38-2013-41, př. 4, prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, ICO 44065558.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-41.doc, RK-38-2013-41, př. 1, RK-38-2013-41, př. 2, RK-38-2013-41, př. 3, RK-38-2013-41, př. 4

42. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 2064/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 449 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69188/2013 ze dne 10. 10. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769;
 • povolit ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-38-2013-42, př. 4 prominutí povinnosti penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-42.doc, RK-38-2013-42, př. 1, RK-38-2013-42, př. 2, RK-38-2013-42, př. 3, RK-38-2013-42, př. 4

43. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství a I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, seznámily radu kraje s návrhem změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2065/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-43.doc, RK-38-2013-43, př. 1

44. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství a I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, předložily radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Pitná voda 2013“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2066/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadateli na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2013-44, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-44.doc, RK-38-2013-44, př. 1, RK-38-2013-44, př. 2, RK-38-2013-44, př. 3, RK-38-2013-44, př. 4

45. Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství a I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, informovaly radu kraje o návrhu dodatku uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2067/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-38-2013-45, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-45.doc, RK-38-2013-45, př. 1, RK-38-2013-45, př. 2

46. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství a I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, seznámily radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2068/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálů RK-38-2013-46, př. 1 a RK-38-2013-46, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-46.doc, RK-38-2013-46, př. 1, RK-38-2013-46, př. 2

47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství a I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, předložily radě kraje variantní návrh způsobu vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 2069/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5,6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 2 335 680 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 335 680 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-47.doc, RK-38-2013-47, př. 1, RK-38-2013-47, př. 2, RK-38-2013-47, př. 3, RK-38-2013-47, př. 4

48. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2012. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2070/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0103 dle materiálu RK-38-2013-48, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 13. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-48.doc, RK-38-2013-48, př. 1, RK-38-2013-48, př. 2, RK-38-2013-48, př. 3

49. Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpráva o udržitelnosti projektu
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informaci o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2071/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-38-2013-49;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2013-49, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-49.doc, RK-38-2013-49, př. 1

50. Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2072/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 dle materiálu RK-38-2013-50, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-50.doc, RK-38-2013-50, př. 1, RK-38-2013-50, př. 2

51. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s informacemi o nejdůležitějších činnostech souvisejících s přípravou na Programovací období EU 2014 až 2020. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2073/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-38-2013-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-51.doc, RK-38-2013-51, př. 1

52. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2074/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0014 dle materiálu RK-38-2013-52, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 6. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-52.doc, RK-38-2013-52, př. 1, RK-38-2013-52, př. 2

53. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na správu areálu Buchtův kopec
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, informovaly radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o kompenzaci nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2075/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 343 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 343 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 343 000 Kč na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-53.doc, RK-38-2013-53, př. 1, RK-38-2013-53, př. 2

54. Návrh rozpočtového opatření - transfer na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2076/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 112 893,60 Kč);
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 112 893,60 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku 132 816 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace na rok 2013 o částku 156 552 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-54.doc, RK-38-2013-54, př. 1, RK-38-2013-54, př. 2

55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na vzdělávací akce
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2077/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s realizací vzdělávacích aktivit u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
  • Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
  • Komunikační dovednosti;
 • s účastí na externích školeních pro zaměstnance na témata - Ekonomika a finanční hospodaření příspěvkových organizací (aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014, účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola, mzdová a personální agenda, veřejné zakázky atd.) dle požadavků Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, a to po předchozím schválení odborem zdravotnictví;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 00000
 • celkovou částku 1 655 000 Kč, z toho:
  • 300 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 300 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 300 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 300 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 300 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • 125 000 Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu, příspěvkovou organizaci;
  • 15 000 Kč pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 15 000 Kč pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 • při současném snížení § 3522, položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 1 655 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 125 000 Kč;
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 Kč;
  • Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 Kč
za účelem realizace vzdělávacích akcí, případné vyšší náklady budou uhrazeny z vlastních zdrojů zdravotnických zařízení;
stanoví
 • podmínky přiznání příspěvku na provoz:
  • u Syndromu vyhoření - projevy, příčiny, prevence a u Komunikačních dovedností budou provedena poptávková řízení či veřejné zakázky;
  • v případě přijatých zdanitelných plnění je nemocnice povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a uplatnit případný nárok na odpočet DPH;
 • podmínky vrácení příspěvku na provoz:
  • v případě, že má organizace u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním vzdělávací akce nárok na odpočet DPH - v plné, poměrné nebo krácené výši, bude část dotace odpovídající uplatněnému nároku na odpočet DPH na vstupu vrácena;
ukládá
 • odboru zdravotnictví zaslat do Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace příspěvek na provoz dle časového souladu nákladu vztahujícího se k roku 2013 nebo roku 2014;
 • ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina:
  • realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) vzdělávací aktivity:
  1. Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
  2. Komunikační dovednosti
u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
  • předložit na odbor zdravotnictví ke schválení znění poptávkového řízení či veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit:
 1. Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
 2. Komunikační dovednosti
u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
  • zajistit na aktivitách (body 1. a 2.) účast co nejširšího okruhu zaměstnanců tak, aby byl zajištěn provoz zdravotnických pracovišť (tzn. vzdělávání rozložit do více termínů);
  • umožnit účast 1 - 2 zástupců odboru zdravotnictví na vzdělávacích aktivitách organizovaných zdravotnickou příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina;
  • předložit odboru zdravotnictví a gesčnímu radnímu pro zdravotnictví kompletní materiály (skripta, prezentace atd.) z realizovaných seminářů, školení zdravotnickými zařízeními v elektronické podobě včetně souhlasu školitele (dodavatele) s jejich předáním zřizovateli;
 • předložit na odbor zdravotnictví žádost o účast na externím školení pro zaměstnance na témata - Ekonomika a finanční hospodaření příspěvkových organizací (aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014, účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola, mzdová a personální agenda, veřejné zakázky apod.) dle požadavků Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, a to dle požadavků zdravotnických příspěvkových organizací k předchozímu schválení odborem zdravotnictví;
  • na odbor zdravotnictví předložit ihned po obdržení kopie faktur či jiných dokladů za realizaci vzdělávacích aktivit spolu s žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH, na základě které bude příspěvek poskytnut z rozpočtu kraje;
  • provést pro odbor zdravotnictví kompletní vyúčtování školících akcí nejdéle do 15. 12. 2014, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum realizace, částka, splatnost a přiloženy kopie bankovních výpisů dokládající úhradu závazků za realizované vzdělávací aktivity.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-55.doc, RK-38-2013-55, př. 1

56. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, informovaly radu kraje o předloženém návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2078/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 1upr1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 2upr1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2013-56, př. 3upr1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 4upr1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 5upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-56.doc, RK-38-2013-56, př. 1, RK-38-2013-56, př. 2, RK-38-2013-56, př. 3, RK-38-2013-56, př. 4, RK-38-2013-56, př. 5, RK-38-2013-56, př. 6

57. Návrh rozpočtového opatření pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2079/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • realizaci investičních akcí pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci: pořízení manažerského informačního systému v předpokládané výši cca 360 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci: pořízení manažerského informačního systému v předpokládané výši cca 330 000 Kč;
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci:
   • realizace pilotního projektu e-preskripce - rozšíření současného nemocničního informačního systému o nadstavbu od firmy ICZ v předpokládané výši cca 130 000 Kč;
   • pořízení emulátoru TERKA pro nemocniční informační systém - současný emulátor nebude podporován při ukončení podpory Windows NT na počátku roku 2014 v předpokládané výši cca 100 000 Kč;
   • rozšíření funkcionalit manažerského informačního systému dle zadání: připojení lékárny, personalistiky atd. v předpokládané výši cca 70 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci:
   • pořízení serveru pro virtualizaci včetně nezbytných SW licencí (VMware), které umožní zvýšení podílu virtuálních serverů v produkčním prostředí nemocnice v předpokládané výši 200 000 Kč;
   • pořízení licencí SW pro vzdálenou správu a podporu koncových uživatelů TeamViewer v předpokládané výši 61 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci investiční akce: technické zhodnocení - rozšíření diskového pole virtualizovaného centrálního serveru v předpokládané výši 250 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 250 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 250 000 Kč, z toho:
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 250 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • Zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem realizace uvedených investičních akcí:
   • pilotní projektu e-preskripce ve výši 130 000 Kč;
   • pořízení emulátoru TERKA ve výši 100 000 Kč;
   • rozšíření funkcionalit manažerského informačního systému ve výši 20 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení manažerského informačního systému;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení:
   • serveru pro virtualizaci, včetně nezbytných SW licencí (VMware) ve výši 200 000 Kč;
   • pořízení licencí SW ve výši 50 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení manažerského informačního systému;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč za účelem realizaci investiční akce technické zhodnocení - rozšíření diskového pole virtualizovaného centrálního serveru;
ukládá
ředitelům:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:
   • 28. 2. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
   • 31. 3. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur;
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:
   • 31. 1. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na schvalovaných investičních akcí společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
   • 28. 2. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur ke schvalovaným investičním akcím.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-57.doc, RK-38-2013-57, př. 1

58. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2080/38/2013/RK
Rada kraje
nepřijímá
nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • OSMOZA REVERSNÍ - MINERAL, rok výroby 1997, pořizovací cena 49 469 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • PUMPA INFUZNÍ, rok výroby 1995, pořizovací cena 56 107 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-58.doc, RK-38-2013-58, př. 1

59. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2081/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-38-2013-59, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-59.doc, RK-38-2013-59, př. 1, RK-38-2013-59, př. 2, RK-38-2013-59, př. 3

60. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2082/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnost muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 100 000 Kč z důvodu odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • závazný ukazatel Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-60, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 100 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-60.doc, RK-38-2013-60, př. 1

61. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2083/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 300 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 300 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 300 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-61, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 300 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-61.doc, RK-38-2013-61, př. 1

62. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-62, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-62.doc, RK-38-2013-62, př. 1

63. Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu prodloužení realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2085/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodloužením realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-63.doc, RK-38-2013-63, př. 1

64. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s upraveným monitorovacím hlášením k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1882/35/2013/RK tak, že se materiál RK-35-2013-34, př. 1 nahrazuje materiálem RK-38-2013-64, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 26. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-64.doc, RK-38-2013-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2087/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 179 783,08 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 179 783,08 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 179 783,08 Kč na realizaci projektu Porta culturae.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-65.doc

66. Informace na vědomí - prodloužení realizace projektu Porta culturae
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje na vědomí informaci o prodloužení realizace projektu Porta culturae. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2088/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
prodloužení realizace projektu Porta culturae do 30. 6. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 26. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-66.doc, RK-38-2013-66, př. 1

67. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2089/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, dle materiálu RK-38-2013-67, př. 1;
pověřuje
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci vedením Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-67.doc, RK-38-2013-67, př. 1

68. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o schválení výjimky pro havarijní pojištění provozovaného autobusu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2090/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro havarijní pojištění autobusu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve stáří více než 10 let, SPZ 1J7 65-60, rok pořízení 2004, po dobu provozu v této organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-68.doc

69. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádala radu kraje o stanovení mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2091/38/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-38-2013-69, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-69.doc, RK-38-2013-69, př. 1

70. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2092/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 280 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-70.doc

71. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje odůvodnění významné veřejné zakázky „Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2093/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit významnou veřejnou zakázku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-38-2013-71, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-71.doc, RK-38-2013-71, př. 1

72. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - opěrná zeď
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2094/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/150 Okrouhlice - opěrná zeď formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2013-72, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/150 Okrouhlice - opěrná zeď dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2013-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-72.doc, RK-38-2013-72, př. 1, RK-38-2013-72, př. 2, RK-38-2013-72, př. 3

73. Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zajištění financování přípravy nebo realizace projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2095/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0471/06/2009/ZK tak, že text převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu se ruší a nahrazuje textem, který zní: převod finančních prostředků v celkové výši max. do 1,5 mld. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu RK-38-2013-73, př. 1. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-73.doc, RK-38-2013-73, př. 1

74. Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s aktualizací projektových fiší vypracovaných pro jednání znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj Vltava. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2096/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálů RK-38-2013-74, př. 1, RK-38-2013-74, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-74.doc, RK-38-2013-74, př. 1, RK-38-2013-74, př. 2

75. Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření Dohody o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2097/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy dle materiálu RK-38-2013-75, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-75.doc, RK-38-2013-75, př. 1

76. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2098/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-38-2013-76, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-76.doc, RK-38-2013-76, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 77 79 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 2099/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-38-2013-77, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-38-2013-77, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-77.doc, RK-38-2013-77, př. 1

78. Monitorovací zpráva projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 2100/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-38-2013-78, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-38-2013-78, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-78.doc, RK-38-2013-78, př. 1

79. Monitorovací zpráva projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 2101/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-38-2013-79, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-38-2013-79, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-79.doc, RK-38-2013-79, př. 1

102. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce „Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2102/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-38-2013-102, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-102.doc, RK-38-2013-102, př. 1

103. Veřejná zakázka na služby: „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje odůvodnění veřejné zakázky „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2103/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“ v rozsahu materiálu RK-38-2013-103, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-103.doc, RK-38-2013-103, př. 1

80. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2104/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2014 dle materiálu RK-38-2013-80, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-80.doc, RK-38-2013-80, př. 1

81. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu změny použití investičního fondu u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2105/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-81.doc, RK-38-2013-81, př. 1, RK-38-2013-81, př. 2

82. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh bezúplatného převodu nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2106/38/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem 7-místného automobilu VW-SHARAN 1,9 D., inventární číslo 75, rok pořízení 2002, pořizovací cena 467 000,- Kč, zůstatková 0,- Kč, Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-82.doc

83. Informace o veřejných zakázkách zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za 3. čtvrtletí 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2107/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 dle materiálu RK-38-2013-83, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 26. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-83.doc, RK-38-2013-83, př. 1

84. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2108/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 11 263 800,- Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-38-2013-84, př. 1, RK-38-2013-84, př. 2 a RK-38-2013-84, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-38-2013-84, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-84.doc, RK-38-2013-84, př. 1, RK-38-2013-84, př. 2, RK-38-2013-84, př. 3, RK-38-2013-84, př. 4, RK-38-2013-84, př. 5

85. Záměr vyhlášení výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí rámcový harmonogram výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rámcový harmonogram výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby dle materiálu RK-38-2013-85, př. 1;
rozhoduje
realizovat výběrová řízení dle rámcového harmonogramu uvedeného v materiálu RK-38-2013-85, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci výběrových řízení dle rámcového harmonogramu uvedeného v materiálu RK-38-2013-85, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-85.doc, RK-38-2013-85, př. 1

86. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o stanovení mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2110/38/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2013-86, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-86.doc, RK-38-2013-86, př. 1

87. Darování movitého majetku ve vlastnictví kraje bývalému zařízení pro výkon pěstounské péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení a převedení movitého majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2111/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
vyřazení majetku evidovaného dle materiálu RK-38-2013-87, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout věcný dar ve výši 19 990 Kč v souladu s darovací smlouvou dle materiálu RK-38-2013-87, př. 2;
 • poskytnout věcný dar ve výši 19 990 Kč v souladu s darovací smlouvou dle materiálu RK-38-2013-87, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-87.doc, RK-38-2013-87, př. 1, RK-38-2013-87, př. 2, RK-38-2013-87, př. 3

88. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2112/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-88, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-88, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-88.doc, RK-38-2013-88, př. 1, RK-38-2013-88, př. 2

89. Návrh na odepsání pohledávky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2113/38/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-89.doc

90. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2114/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a § 4350 - Domovy pro seniory u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2 při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Sociální věcí, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a § 4350 - Domovy pro seniory, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v rozsahu a výši dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu a Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2 za účelem pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
 • změnu čerpání investičního fondu u některých příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
 • provést odvod z investičního fondu za rok 2013 do rozpočtu kraje nejpozději do 16. 12. 2013;
 • zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku a zapojit čerpání investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost dle materiálu RK-38-2013-90, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření:
 • spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, § 4350 - Domovy pro seniory a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 15 780 tis. Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2013-90, př. 3 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 15 780 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2013-90, př. 3 za účelem pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-90.doc, RK-38-2013-90, př. 1, RK-38-2013-90, př. 2, RK-38-2013-90, př. 3, RK-38-2013-90, př. 4, RK-38-2013-90, př. 5

91. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložily radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2115/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČO 00290629, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, ve výši 180 000 Kč na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče dle materiálu RK-38-2013-91, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-91.doc, RK-38-2013-91, př. 1, RK-38-2013-91, př. 2, RK-38-2013-91, př. 3

92. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, seznámily radu kraje s návrhem oznámení příjemce o změnách v projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2116/38/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-92.doc, RK-38-2013-92, př. 1

93. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, informovaly radu kraje o návrhu dodatku Zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2117/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. X Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-93, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-93.doc, RK-38-2013-93, př. 1

94. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložily radě kraje návrh úpravy Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2118/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-94, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-94, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-94.doc, RK-38-2013-94, př. 1, RK-38-2013-94, př. 2

95. Informace o stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, informovaly radu kraje o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2119/38/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktuální stav projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí pokračovat v realizaci projektu a radě kraje podat aktuální informaci o průběhu projektu do 17. 12. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-95.doc

24. Prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodeje pozemku v k.ú. Hruškové Dvory. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2120/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Cetimum s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč + DPH s tím, že ve prospěch prodávajícího bude zřízeno předkupní právo k prodávanému pozemku jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou, do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2 + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-24.doc, RK-38-2013-24, př. 1

96. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace z rozpočtu kraje významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2121/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-38-2013-96, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-96, př. 2; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-38-2013-96, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-96, př. 4;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-38-2013-96.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-96.doc, RK-38-2013-96, př. 1, RK-38-2013-96, př. 2, RK-38-2013-96, př. 3, RK-38-2013-96, př. 4

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2122/38/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 1533/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-38-2013-97, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálů RK-38-2013-97, RK-38-2013-97, př. 1 a RK-38-2013-97, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-97.doc, RK-38-2013-97, př. 1, RK-38-2013-97, př. 2

98. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2123/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu RK-38-2013-98, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu RK-38-2013-98, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-98.doc, RK-38-2013-98, př. 1, RK-38-2013-98, př. 2

99. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2124/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu RK-38-2013-99, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-99.doc, RK-38-2013-99, př. 1

100. Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2125/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • od 1. 1. 2014 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády;
 • od 1. 1. 2014 předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • od 1. 1. 2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, ve výši 500,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • uložit radě kraje předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů - zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
odpovědnost: rada kraje
termín: vždy na konci pololetí
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-100.doc

101. Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem schválení Pracovního programu na roky 2014-2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2126/38/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pracovní program na roky 2014-2017 dle materiálu RK-38-2013-101, př. 1;
ukládá
zodpovědným koordinátorům začít po schválení Pracovního programu na roky 2014 - 2017 Zastupitelstvem Kraje Vysočina s realizací konkrétních kroků v jednotlivých oblastech spolupráce tak, aby byly naplňovány priority uvedené v Pracovním programu na roky 2014 - 2017.
odpovědnost: ředitel KrÚ Kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
termín: po dobu platnosti pracovního programu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2013-101.doc, RK-38-2013-101, př. 1, RK-38-2013-101, př. 2

106. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 38/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 12. 2013, v 9:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 28. 11. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz