Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-101

RK-38-2013-101.doc  RK-38-2013-101pr01.doc  RK-38-2013-101pr02.pdf
Číslo materiálu101
Číslo jednacíRK-38-2013-101
NázevPracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
Zpracoval H. Dočekalová, L. Seidl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko (dále jen Dohoda), byla schválena usnesením 099/06/2002/ZK a podepsána dne 5. 9. 2002. Součástí bilaterálních dohod mezi Dolním Rakouskem a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Vysočinou je tzv. Pracovní program. Ten slouží k naplnění záměrů Dohody a je zpracováván zpravidla na období tří až čtyř let. Součástí Programu je zároveň seznam zodpovědných koordinátorů ze všech 4 zúčastněných krajů. Pro realizaci Programu je zřízeno koordinační grémium, v jehož čele stojí ředitelé Zemského úřadu země Dolní Rakousko a krajských úřadů krajů Jihomoravského, Jihočeského a Vysočiny. Koordinační grémium zřizuje odborné skupiny a pro každou skupinu určí partneři Dohody zodpovědného koordinátora. S výsledky dosavadní spolupráce, která se uskutečnila na základě dosavadního Pracovního programu na roky 2010-2013, bývá Zastupitelstvo Kraje Vysočina pravidelně seznamováno prostřednictvím Zpráv o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v jednotlivých letech. Zpráva o zahraniční spolupráci Kraje Vysočina v roce 2013 bude zastupitelstvu podána na prvním zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2014.
Po dohodě s odpovědnými koordinátory všech zastoupených krajů a na základě jejich návrhů ke změně vypracoval Kraj Vysočina obsah nového Pracovního programu na roky 2014-2017. Předkládaná česko-německá verze návrhu nového Pracovního programu byla schválena dne 20. listopadu 2013 koordinačním grémiem ředitelů a tvoří materiál
RK-38-2013-101 př. 1. Pracovní program na roky 2010 - 2013 tvoří materiál RK-38-2013-101, př. 2.
Významné změny oproti Pracovnímu programu na roky 2010-2013 jsou:
* Pracovní program na roky 2014 - 2017 tvoří jediný česko-německý dokument. Není tedy vyhotoven zvlášť v české a německé verzi jako předchozí Pracovní program pro roky 2010-2013.
* Kapitola č. 14. Informační technologie nebyla zařazena do nového pracovního programu na základě předchozích zkušeností (různé kompetence a postavení odborů informatiky na české a rakouské straně).
* Kontakty na odpovědné koordinátory průběžně aktualizuje Kraj Vysočina pro všechny partnery Pracovního programu a zveřejňuje je na adrese www.kr-vysocina.cz/dolni-rakousko.
Návrh řešení Předkládaný materiál je konečnou verzí Pracovního programu, na kterém se shodlo koordinační grémium na jednání v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 2013 a je obsahově shodný s verzí, která bude podávána ke schválení orgány jednotlivých zapojených krajů. Jeho schválením lze pokračovat s realizací vzájemné spolupráce mezi partnery v nadcházejícím období. Po schválení orgány jednotlivých regionů bude moci nový Pracovní program na roky 2014-2017 být slavnostně podepsán hejtmany.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pracovní program na roky 2014-2017 dle materiálu
RK-38-2013-101, př. 1;
ukládá
zodpovědným koordinátorům začít po schválení Pracovního programu na roky 2014 - 2017 Zastupitelstvem Kraje Vysočina s realizací konkrétních kroků v jednotlivých oblastech spolupráce tak, aby byly naplňovány priority uvedené v Pracovním programu na roky
2014 - 2017.
Odpovědnost ředitel KrÚ Kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
Termín-- po dobu platnosti pracovního programu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz