Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-18

RK-38-2013-18.doc  RK-38-2013-18pr01.pdf  RK-38-2013-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-38-2013-18
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv nezbytných pro vydání stavebního souhlasu na uvedenou akci na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem akce III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 . Ta je v seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2014. Vlastní akce spočívá ve výměně povrchů části silnice III/41011 a v demolici stávajícího mostu v obci Cidlina a ve výstavbě mostu nového. Předpokládaný termín zahájení stavby je květen 2014 a plánovaná délka rekonstrukce je 8 měsíců.
Pozemky, na kterých bude provedena popsaná akce (trvalý zábor) jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Pro výše uvedenou stavbu je dále nezbytné zajistit nezbytné manipulační plochy. Dle záborového elaborátu jsou vlastníky pozemků potřebných pro účel dočasného záboru městys Želetava, obec Cidlina a Lesy České republiky, s.p.
S městysem Želetava a obcí Cidlina bude, pro potřeby stavebního řízení, nezbytné uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků (dle záborového elaborátu) uvedených v materiálu
RK-38-2013-18, př. 1.
S Lesy České republiky, s.p. bude, pro potřeby stavebního řízení, nezbytné uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 321 - lesní pozemek o výměře 10 m2 v k. ú. Cidlina na Moravě a obci Cidlina. Dle zaslaného návrhu nájemní smlouvy bude nájemné činit 5,50 Kč/m2/rok, tj. 55 Kč/rok a 37 Kč za 8 měsíců.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv o výpůjčce s městysem Želetava a obcí Cidlina a o uzavření nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s.p. na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1. U smluv o výpůjčce se jedná se o standardní smlouvy, proto nejsou přikládány.
Výše uvedenou akcí dojde k odstranění havarijního stavu mostu a opravě části silnice III/41011 a tím ke zlepšení průjezdnosti v uvedené části této silnice.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu průběhu stavby geometrickým plánem a k případnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít s městysem Želetava, se sídlem nám. Míru 1, 675 26 Želetava, IČ 002 90 751 smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1 pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 a to na dobu 8 měsíců;
* uzavřít s obcí Cidlina, se sídlem Cidlina 35, 675 44 Cidlina, IČ 604 18 541 smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1 pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 a to na dobu 8 měsíců;
* uzavřít s Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 421 96 451 nájemní smlouvu dle materiálu RK-38-2013-18, př. 2 na části pozemku dle materiálu RK-38-2013-18, př. 1 pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1 a to na dobu 8 měsíců za cenu 5,50 Kč/m2/rok.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz