Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-80

RK-38-2013-80.doc  RK-38-2013-80pr01.doc  RK-38-2013-80pr01upr1.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-38-2013-80
NázevVýzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV minulých třech letech řešil Kraj Vysočina zajištění programů primární prevence do škol prostřednictvím individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , který byl ukončen ke dni 28. 2. 2013. Programy primární prevence, které dodávají do škol externí certifikovaní dodavatelé (nestátní neziskové organizace), se zaměřují na prevenci rizikového chování u žáků, jako jsou např. závislosti na návykových látkách, šikana, xenofobie, vandalismus, záškoláctví, gambling, kyberšikana, extremismus, působení sekt apod. Programy jsou přizpůsobené vnímání konkrétní cílové skupiny a účinnost je ovlivňována i skutečností, že jej zajišťují externí odborníci.
Ze sociologických výzkumů, které byly v loňském roce provedeny v rámci individuálního projektu, vyplynulo, že potřeba programů primární prevence je vysoká, a to jak z pohledu pedagogů, tak z pohledu samotných žáků. Také samotný projekt počítá s minimální pětiletou udržitelností.
Pro rok 2013 byla na podporu programů primární prevence vyčleněna z rozpočtu kraje částka 2 500 000,- Kč, která byla předmětem dvou dotačních řízení (na první a druhé pololetí). Pololetní poskytování dotací bylo použito za účelem ověření systému a pro rok 2014 navrhujeme zavedení celoročního financování.
Pro rok 2014 je v návrhu rozpočtu kraje, tak jako pro letošní rok, zapracována částka 2 500 000,- Kč na podporu programů primární prevence, která bude předmětem jednoho dotačního řízení pro celý kalendářní rok.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí zpracoval návrh Výzvy k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2014 (viz materiál RK-38-2013-80, př. 1.). Na základě této výzvy je pro rozdělení jednotlivým poskytovatelům navržena částka 2 500 000 Kč.
Předmět podpory je nově rozšířen oproti stávajícímu i o první stupně základních škol z důvodu jejich vysokého zájmu. Dotace tedy bude určena na programy primární prevence pro oba stupně ZŠ a nižší stupně šestiletých nebo osmiletých gymnázií v kraji. V rámci dotačního řízení jsou alokovány částky na jednotlivé okresy. Tyto alokace byly stanoveny klíčem, ve kterém byl poloviční váhou zohledněn počet žáků ZŠ a počet odučených hodin primární prevence v roce 2012 v jednotlivých okresech. Do žádostí budou poskytovatelé uvádět předpokládané počty programů ve školách v jednotlivých okresech s tím, že na území kraje není předem stanoveno teritoriální rozdělení pro jednotlivé žadatele. Ve výzvě požadujeme, aby poskytovatelé realizovali programy tříhodinové a v jednom školním roce realizovali v dané třídě dva návazné programy. Dotace kraje bude činit max. 1000,- Kč na hodinu programu. Půjde o příspěvek na krytí celkových nákladů zajištění programu. Poskytovatelé mohou žádat o částečnou úhradu od školy a získávat prostředky z dalších zdrojů. Kritéria výzvy by je měla vést k tomu, aby se snažili o zvyšování efektivity zabezpečení programů (efektivní využití pracovního týmu; pokud poskytovatel nebude mít pro tým dostatečné využití, musí jej omezit).

Na základě posouzení žádostí podle kritérií výzvy zpracuje OSV pro radu a zastupitelstvo kraje návrh na poskytnutí dotací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2014 dle materiálu RK-38-2013-80, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz