Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-63

RK-38-2013-63.doc  RK-38-2013-63pr01.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-38-2013-63
NázevNávrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na prodloužení realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina , a to na dobu neurčitou.
Projekt Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále též projekt ), jenž umožňuje vstup veřejnosti do krajem zřizovaných muzeí a galerií na jednotnou vstupenku, byl připraven na základě společné dohody ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury s gesčním odborem v červnu 2008. Projekt byl zahájen 1. 9. 2008 a následně byl usneseními Rady Kraje Vysočina č. 1351/29/2009/RK a č. 1816/37/2011/RK prodlužován až do 31. 12. 2013. Jeho cílem je snižování ekonomických bariér vstupu veřejnosti do sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina v působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a širší otevření možností kulturního a vzdělávacího rozvoje v našem kraji. Zároveň slouží k propagaci zapojených organizací.
Společná vstupenka má tři varianty: s plným vstupným v ceně 120 Kč; zvýhodněným vstupným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 Kč a společné vstupné pro školní třídy v ceně 300 Kč. Podrobnější specifikace projektu včetně seznamu organizací do něho zapojených je uvedena v materiálu RK-38-2013-63, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s prodloužením realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina , a to na dobu neurčitou.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace monitoruje v rámci projektu využívání společné vstupenky s měsíční frekvencí shromažďování údajů. Na základě dosažených výsledků se prokázala smysluplnost projektu a jeho přínos především pro školská zařízení. Zejména se podařilo naplnit prioritní cíl přivést do muzeí a galerií větší množství školní mládeže, čímž se utváří její vztah ke kulturním organizacím, jakožto budoucích návštěvníků, neboť v průběhu roku do každé ze zapojených organizací přišlo na společnou vstupenku 9 školních tříd (cca 270 žáků). Společná vstupenka dále přivedla do každé zúčastněné organizace průměrně každý měsíc 26,1 návštěvníků. Tento kladný trend je vhodné nadále podporovat, a proto bychom chtěli zintenzivnit propagaci tohoto projektu ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina. V posledních letech byl také pomocí společné vstupenky pozitivně korigován pokles celkové návštěvnosti muzeí a galerií.
Sbírkotvorné organizace zapojené do projektu viz materiál RK-38-2013-63, př. 1. mají i nadále zájem pokračovat v realizaci tohoto projektu a tento záměr je rovněž z výše uvedených důvodů podporován gesčním odborem.
Na základě zkušeností doporučujeme inovaci v podobě nově nastavené platnosti vstupenky po dobu 24 měsíců od jejího prvního použití. A dále s ohledem na otevření nových rozsáhlých expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace navrhujeme, aby došlo k úpravě vyznačování vstupů do této organizace, a to v podobě zaznamenání každého jednotlivého vstupu do každé expozice. U ostatních organizací by i nadále platilo, že v rámci jednoho zaznamenání je umožněna prohlídka všech expozic dané instituce včetně probíhajících výstav.
Aktualizaci vstupenek, samolepek, letáků a plakátů včetně nového modernějšího grafického zpracování v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu zajistí odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu z finančních prostředků kapitoly Kultura, a to nejpozději před oficiálním zahájením turistické sezony 2014.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu nemá námitky proti navrhovanému řešení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s prodloužením realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina , a to na dobu neurčitou.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz