Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-25

RK-38-2013-25.doc  RK-38-2013-25pr01.doc  RK-38-2013-25pr02.pdf  RK-38-2013-25pr03.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-38-2013-25
NázevStavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
Zpracoval P. Čermák, K. Ubr
Předkládá P. Kolář, M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr výstavby nové tělocvičny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Krajem Vysočina - Hotelová škola Třebíč. Škola užívá budovy v lokalitě ul. Sirotčí (zejména výuka maturitních oborů) a Borovina (zejména výuka učebních oborů). V objektu Borovina je také domov mládeže. Škola nemá vhodné zázemí pro zajištění výuky tělesné výchovy ani pro mimoškolní sportovní aktivity a situaci nevyřeší ani tělocvična obchodní akademie (pro výuku hotelové školy lze využít pouze částečně). Středoškolská výuka zejména učebních oborů a praxe bude v Borovině probíhat i nadále bez ohledu na demografický pokles (škola je centrem oborů obchodu a služeb). Výstavba tělocvičny, byť rozměrově na dolní hranici, zásadním způsobem zlepší zázemí a zkrátí dobu přípravy na výuku. Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-38-2013-25, př.1.
V rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013 je zařazena akce HŠ Třebíč - přístavba tělocvičny.
OM ve spolupráci s OŠMS a školou v průběhu roku zahájil přípravu formou průzkumu, hledání řešení a souvislostí plánované přístavby. Výstupem bylo postupně několik variant řešení, z nichž byla v poslední fázi podrobně zpracována studie, jež je podkladem pro předkládaný stavební záměr. Jedná se o investičně i provozně úspornou variantu řešení s rozměry hrací plochy 24 x 15 m (hřiště volejbal, nohejbal). Sál tělocvičny je navržen v I. nadzemním podlaží nad provozním zázemím z hlediska úspory investičních a provozních výdajů a také s ohledem na prostorové podmínky území.
I přes prostorově úsporné řešení je záměrem přesto dotčen pozemek jiného vlastníka. Předběžné vyjádření vlastníka k možnosti odkupu pozemku je kladné - za tržní cenu. Další komplikací je zásah do pozemku, který je podle platné územně plánovací dokumentace nezastavitelný - funkční typ krajinná zeleň. OM při přípravě záměru zjistil, že přístupová komunikace k objektu školy a další okolní komunikace (které mohou být dotčeny záměrem v souvislosti s realizací přípojek inženýrských sítí) nejsou ve vlastnictví města Třebíč, ale ve vlastnictví fyzické osoby.
Návrh řešení OM předkládá radě kraje stavební záměr výše uvedené akce k projednání. Vlastní stavební záměr je obsahem materiálu RK-38-2013-25, př. 1, grafická část stavebního záměru bude na jednání rady kraje k dispozici.
Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru.
Schválení stavebního záměru je předpokladem pro zahájení jednání s vlastníkem dotčených pozemků o majetkoprávních záležitostech a pro podání žádosti o pořízení změny územního plánu města Třebíč. Podle výsledků těchto úkonů bude možné zahájit projektové práce na základě zadávacího řízení na služby a následně zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014 je zahrnuto finanční krytí v rozsahu zpracování projektové přípravy stavby a případného zahájení vlastní realizace v závěru roku podle času potřebného k vyřešení majetkoprávních záležitostí a změny územního plánu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Pokud bude stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny schválen, bude třeba celkový objem finančních prostředků (45 000 000 Kč) potřebných na realizaci akce plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek v rozsahu potřebných finančních prostředků na daný rozpočtový rok. V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M5 jsou na akci Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny plánovány finanční prostředky ve výši cca 30 000 000 Kč na majetkoprávní přípravu, projektovou dokumentaci, případně na realizaci akce v roce 2014.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny dle materiálu RK-38-2013-25, př. 1;
rozhoduje
podat žádost o pořízení změny územního plánu města Třebíč spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území - část pozemku par. č. 590/4 v k.ú. Třebíč v rozsahu záměru přístavby tělocvičny k Hotelové škole Třebíč - z plochy krajinná zeleň na smíšenou zónu bydlení, občanské vybavenosti občanského vybavení a služeb bez dopadu na okolí;
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání s vlastníky pozemků dotčených záměrem přístavby tělocvičny k Hotelové škole Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz