Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-81

RK-38-2013-81.doc  RK-38-2013-81pr01.xls  RK-38-2013-81pr02.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-38-2013-81
NázevNávrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 26. 04. 2013 usnesením číslo 0810/15/2013/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního fondu některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu elektrického sporáku, plynového sporáku a myčky na nádobí. Tento nákup bude realizován místo plánované investice (rozvodová skříň). Celkové čerpání investičního fondu bude navýšeno o 70 tis. Kč.
Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace, požádal z důvodu dodatečných stavebních úprav vyvolaných v přístavbě budovy ve Ždírci o změnu čerpání investičního fondu. Celkové čerpání investičního fondu bude navýšeno o 251 tis. Kč.
Upravené čerpání investičního fondu musí být schválené radou kraje. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-38-2013-81. Žádosti příspěvkových organizací o schválení změny čerpání investičního fondu jsou součástí přílohy 2 materiálu RK-38-2013-81.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace na rok 2013 dle přílohy 1 materiálu RK-38-2013-81. Udělením souhlasu mají příspěvkové organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova důchodců 0nošv, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu
RK-38-2013-81, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz