Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-53

RK-38-2013-53.doc  RK-38-2013-53pr01.pdf  RK-38-2013-53pr02.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-38-2013-53
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na správu areálu Buchtův kopec
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) dle nájemní smlouvy spravuje areál Buchtův kopec, a ředitelka Nemocnice požádala zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec za rok 2013 ve výši 1 343 000 Kč dle materiálu RK-38-2013-53, př. 1. Výsledek hospodaření za období leden až září 2013 je ztráta ve výši cca 960 tis. Kč, ztráta za rok 2013 ve výši 1 343 tis. Kč je stanovena kvalifikovaným odhadem.
Návrh řešení Z důvodu dlouhého procesu řešení vyjmutí areálu Buchtova kopce z předmětu nájmu Nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz pro Nemocnici ve výši 1 343 000 Kč na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec v roce 2013.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-18 (RK-38-2013-53, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 343 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 343 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 343 000 Kč na kompenzaci nákladů za správu areálu Buchtův kopec.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz