Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-92

RK-38-2013-92.doc  RK-38-2013-92pr01.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-38-2013-92
NázevPodstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, J. Krejčí
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPo ukončení výběrových řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a TDS je nutné upravit rozpočet projektu tím způsobem, že částky v rozpočtu původně stanovené na výdaje vážící se k těmto výběrovým řízením budou upraveny na reálné hodnoty vzešlé z daných výběrových řízení, tzn. částky uvedené ve smlouvě s dodavateli. Výdaje na BOZP a TDS budou v rozpočtu projektu sníženy, neboť dané zakázky byly vysoutěženy za cenu nižší, než je cena aktuálně uvedená v rozpočtu projektu. V souvislosti se zakázkou na stavební práce je nutné navýšit rozpočet projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 1 525 590 Kč s DPH, neboť zakázka byla vysoutěžena za cenu vyšší, než je cena uvedená v rozpočtu projektu.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji projektu již nyní přesouváme některé výdaje plánované původně v roce 2013 do roku 2014, jedná se o výdaje, u nichž víme, že v tomto kalendářním roce nebudou uskutečněny. Zbývající výdaje neuplatněné v tomto kalendářním roce převedeme do příštího kalendářního roku Oznámením o změně podaným v průběhu prosince 2013.
V návaznosti na aktuální potřebu čerpání mzdových prostředků převádíme z roku 2014 do roku 2013 částku 10 000 Kč.
Zároveň převádíme výdaje ve výši 272 474 Kč s DPH z řádku rozpočtu č. 5090 do řádku rozpočtu č. 6090. Tyto výdaje původně samostatně počítané na terénní a sadové úpravy spadají do celkových výdajů na stavební práce.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-38-2013-92, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-38-2013-92, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 1. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz