Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-44

RK-38-2013-44.doc  RK-38-2013-44pr01.pdf  RK-38-2013-44pr02.pdf  RK-38-2013-44pr03.pdf  RK-38-2013-44pr04.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-38-2013-44
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 17. 9. 2013 usnesením č. 0418/05/2013/ZK vyhlásilo grantový program Pitná voda 2013 , který je určen na podporu realizace staveb vodních děl nebo jiných opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, které odstraní problémy s nedostatečnou kvalitou pitné vody ve veřejném vodovodu. Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Pitná voda 2013 je 2 310 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí byla dne 11. 11. 2013. Bylo doručeno celkem 12 žádostí obcí nebo jejich svazků s celkovým finančním požadavkem 3 756 859 Kč. Řídící výbor grantového programu Pitná voda 2013 zasedal dne 18. 11. 2013. Z důvodu administrativního nesouladu nebo z důvodu nesouladu se základními kritérii výzvy tohoto programu bylo z hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Zbývající 4 žádosti jsou navrženy k poskytnutí dotace v požadované výši, což celkem činí 1 849 724 Kč. Nerozdělený zůstatek finančních prostředků tedy je 460 276 Kč.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálů RK-38-2013-44, př. 1 a RK-38-2013-44, př. 3. Dotace bude poskytnuta na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-38-2013-44, př. 4.
S ohledem na to, že podpora vodohospodářské infrastruktury může zakládat veřejnou podporu, bude v rámci tohoto grantového programu příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00734.
Odbor sekretariátu hejtmana:
K publicitě dané dotace uvedené v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace nemáme připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadateli na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2013-44, př. 4;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-44, př. 3.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz