Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-19

RK-38-2013-19.doc  RK-38-2013-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-38-2013-19
NázevUzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Bedřichov, obec Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina pro realizaci stavby Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny, Jihlava .
Na OM se obrátilo prostřednictvím společnosti ATELIER ALFA spol. s r.o. Jihlava statutární město Jihlava se žádostí o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku par. č. 524/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Bedřichov, který je vlastnictvím Kraje Vysočina. Jedná se pozemek zastavěný silnicí III/1311. Na dotčené části pozemku bude vybudován autobusový záliv pro zastávku MHD.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a statutárním městem Jihlava smlouvu o výpůjčce část pozemku par. č. 524/1 v rozsahu cca 70 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavírána na dobu určitou do 31.12 2017. Autobusový záliv se stane součástí silnice III/1311 a bude protokolem předán do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
Usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou a rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava smlouvu o výpůjčce na autobusovým zálivem zastavěnou část pozemku.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočina byla seznámena s navrhovaným dotčením pozemku, proti zásahu nemá námitky, pouze požaduje, aby po dokončení stavby a geometrickém zaměření bylo mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava provedeno majetkoprávní vypořádání.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny, Jihlava ;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a statutárním městem Jihlava, na straně investora, smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 524/1- ost. plocha, silnice v k.ú. Bedřichov, obec Jihlava v rozsahu cca. 70 m2, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz