Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-24

RK-38-2013-24.doc  RK-38-2013-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-38-2013-24
NázevProdej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina ze dne 25. 6. 2013.
Usnesením 0297/04/2013/ZK schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-04-2013-55, př. 1 a rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum
s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úplatný převod pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč a na zřízení předkupního práva k pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2.
Dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly, že do 90 dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení na stavební objekt, v němž budou provozovány činnosti zabývající se vědou, výzkumem, transferem technologií, inovací uzavřou na výzvu budoucího kupujícího kupní smlouvu. Dne 13. 11. 2013 předložila společnost ATELIER PENTA v.o.s., zastupující společnost Cetimum s.r.o. stavební povolení na výstavbu nového závodu firmy Swoboda-Stamping, Hruškové Dvory, Jihlava (dle Smlouvy o spolupráci je společnost Cetimum vlastníkem pozemků a budov, kde podniká společnost Swoboda-Stamping) na pozemku par. č. 214/22 v k. ú. Hruškové Dvory. Stavební povolení nabylo právní moc dne 14. 11. 2013. Společnost Cetimum splnila podmínku z budoucí kupní smlouvy a je možné přistoupit k uzavření vlastní kupní smlouvy.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s budoucí kupní smlouvou uzavřenou mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60 dne 14. 8. 2013 úplatně převést pozemek par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory a současně zřídit předkupní právo k tomuto pozemku jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 9 993 500 Kč.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat výše uvedený pozemek a současně zřídit k tomuto pozemku předkupní právo na dobu do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu nového závodu firmy Swoboda-Stamping.
Smlouva není předkládána, jde o standardní smlouvu.
StanoviskaUsnesením 0297/04/2013/ZK zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-04-2013-55, př. 1 a rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum
s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úplatný převod pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč a na zřízení předkupního práva k pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí, na to na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2.
Usnesením 1721/32/2013/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory a společností Cetimum s.r.o. se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory č.p. 60, 586 01 Jihlava, IČO: 292 15 293 na straně stavebníka smlouvu zakládající společnosti Cetimum s.r.o. právo postavit stavbu Výstavba nového závodu firmy Swoboda - Stamping, Hruškové Dvory, Jihlava včetně související technické a dopravní infrastruktury a vyvolaných přeložek inženýrských sítí a chodníků obsahující souhlas Kraje Vysočina s realizací přípojek inženýrských sítí, zpevněných manipulačních ploch o ploše do 300 m2, sjezdů na místní komunikaci, staveb podzemní přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, plynu a vedení VO včetně stožárů, resp. jejich přeložek, eventuálně i jiných stavebních a zemních prací nevyžadujících stavebního povolení, či jiných rozhodnutí správních orgánů a na základě ohlášení stavebnímu úřadu také staveb zpevněných manipulačních ploch o ploše nad 300 m2 do 1000 m2 před vydáním stavebního povolení na stavbu se závazkem stavebníka k uvedení pozemku do původního stavu v případě, že nebude vydáno stavební povolení na stavbu, a pokud se následně smluvní strany nedohodnou jinak.
ORR nemá připomínky k navrženému usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Cetimum s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč s tím, že ve prospěch prodávajícího bude zřízeno předkupní právo k prodávanému pozemku jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou, do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz